BIP

Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców - do pobrania na dole strony,
 2. fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm,
 3. orginał ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 4. oryginał ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 5. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów,
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. prawo jazdy:
  a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
  d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
 8. dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców,
 9. do wglądu: oryginał dowodu osobistego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Wydział Komunikacji i Transportu
parter pokój nr 005
tel. 62 78 28 906, 62 78 28 943  

poniedziałek - 8.00 - 16.30
wtorek - środa - 8.00 - 14.30
czwartek - 8.00 - 16.30
piątek - 8.00 - 14.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia otrzymania informacji  o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzajacego kwalifikację.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpisanie do ewidencji instruktorów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

 • 50 zł - za wpis do ewidencji instruktorów,
 • 50 zł - za wpis do ewidencji wykładowców,

  Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie
  PKO BP SA nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 • 17 zł - opłata skarbowa za zlożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).  Zwolnienie z opłaty skarbowej dotyczy w przypadku udzielenia pełnomocnictwa małzonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  Opłatę można wpłacać na rachunek bankowy:

              Gmina Kępno

              ul. Ratuszowa 1

              63-600 Kępno

  69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania decyzji o wpisie do ewiecji instruktorów / wykładowców starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora / wykładowcy.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 33 - 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji         ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1200 )

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-10

Kategoria: Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów (DG-12) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
19-07-03 08:58
Frączek Krzysztof
85.66KB

Redakcja strony: Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1759

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl