BIP

Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru (wzór własny dostępny do pobrania na stronie internetowej i w Biurze Podawczym urzędu).

Załączniki:

  • Zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub inny dokumentu stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia
  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przetrzymywanych zwierząt.

OPŁATY

  • 26 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Stantander Polska S.A.

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni, od dnia powstania tego obowiązku.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - art. 64 ust. 1 /Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późniejszymi zmianami/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2018-11-13

Kategoria: Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WNIOSEK REJESTROWY CITES
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-02-19 09:33
Frączek Alina
638.71KB

 

Redakcja strony: Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1243

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl