BIP

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kępiński, które powinno zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,   określenie odpowiedniego  typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji  praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • oryginał statutu szkoły lub placówki,
 • kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem danych dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). oraz o pozytywną opinię kuratora oświaty a w przypadku szkoły medycznej – także opinie ministra właściwego do spraw zdrowia,  o spełnianiu  wymagań określonych w art. 7 ust. 3.

Załączniki:

 • Zgłoszenie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej (wzór własny dostępny do pobrania na stronie internetowej i biurze wydziału)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Wydział Edukacji i Sportu
Złożenie dokumentów:
Biuro Podawcze  pok. 3  (parter) w godzinach  7:30 – 15:30
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkoły lub placówki można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu pok. 105 (I piętro) lub pod nr tel. 62 78 28 966
Odbiór dokumentów:
Drogą pocztową (polecony za dowodem doręczenia) lub osobiście w pok. 105 (I piętro) za okazaniem dowodu tożsamości.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
Wniosek o wpis do ewidencji wraz wymaganiami załącznikami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, także za pośrednictwem poczty.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz decyzję o nadaniu szkole uprawnień szkół publicznych doręczane jest z urzędu zgłaszającemu, a kopia zaświadczenia i decyzji przekazywana jest organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

OPŁATY

Brak

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji w sprawie wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

O wpis do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kępiński mogą ubiegać się podmioty zakładające szkoły i placówki na terenie powiatu kępińskiego.
W przypadku osoby prawnej zakładającej szkołę winien być dołączony statut Stowarzyszenia, wyciąg z rejestru itp. Miejsce prowadzenia szkoły powinno być potwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną.

Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji
Starosta Kępiński wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wykreślenie wpisu do ewidencji
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • nie podjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 168, ust. 4 pkt 6 ustawy – jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dokonania wpisu z naruszeniem praw,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę prze okres dłuższy niż trzy miesiące.

Nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej
Starosta Kępiński na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinie kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2019.03.28

Kategoria: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zgłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
19-03-28 12:14
Bidzińska Natalia
382.55KB

Redakcja strony: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1595

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl