BIP

Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, pok. nr 107 lub 108 (I piętro).
Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze, pok. 003  (parter) w godzinach  7:30 – 16:30, fax  62 78 28 901, e-mail:
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydania odpisu z rejestru instytucji kultury można uzyskać w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, pok. nr 107 lub 108 (I piętro) lub pod nr tel. 62 78 289 68.
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, pok. nr 107 lub 108 (I piętro).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury składa się w postaci papierowej w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, także za pośrednictwem poczty.

OPŁATY

Brak

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE

Rejestr instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zwartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiatkepno.pl
Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach pracy urzędu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 406)
  • Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2013-09-10

Kategoria: Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
13-04-25 15:18
Biniek Agnieszka
75.86KB

Redakcja strony: Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1305

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl