BIP

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych podpisany przez komitet założycielski (wzór własny nr 1 dostępny do pobrania na stronie internetowej i w biurze wydziału).

Załączniki:

 • Wniosek o wpis składu Zarządu Klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (wzór własny nr 2 dostępny do pobrania na stronie internetowej i w biurze wydziału).
 • Wniosek o wpis do składu Komisji Rewizyjnej do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (wzór własny nr 3 dostępny do pobrania na stronie internetowej i w biurze wydziału).
 • Oryginał protokołu z zebrania założycielskiego (w zebraniu winno uczestniczyć co najmniej 15 osób)
 • Lista założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 • Oryginał uchwały o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego określającej jego nazwę i siedzibę.
 • Oryginał uchwały o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji.
 • Oryginał uchwały przyjmującej statut uczniowskiego klubu sportowego.
 • Trzy egzemplarze statutu przyjętego uchwałą zebrania założycielskiego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Wydział Edukacji i Sportu  pokój nr 105 ( I piętro)
Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego pok. nr 3 (parter) w godzinach 7:30-15:30
Odbiór dokumentów: Wydział  Edukacji i Sportu , pokój nr 105 (I piętro).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wpisu klubu sportowego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych kończy się wydaniem przez organ decyzji o wpisie lub odmowie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. Komitet założycielski zobowiązany jest do złożenia dokumentacji organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od podjęcia przez założycieli stosownych uchwał o powstaniu klubu. Organ wydaje decyzję w ciągu 14 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawił żądaną dokumentację.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Klub sportowy uzyskuje osobowość prawna z chwilą wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. Klub sportowy wpisany do ww. ewidencji jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty zmiany danych (nazwa, siedziba, adres klubu sportowego, imiona, nazwiska, funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej, zmiany statutu, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celów, terenu działania Klubu), złożyć do organu ewidencyjnego (Starosta Kępiński) stosowny wniosek, tj.:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (zał. nr 1).
 2. Wniosek o wpis składu Zarządu Klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (załącznik nr 2).
 3. Wniosek o wpis składu Komisji Rewizyjnej Klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (załącznik nr 3).
 4. Wniosek o wpis zmiany składu Zarządu klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (załącznik nr 4).
 5. Wniosek o wpis zmiany składu Komisji Rewizyjnej Klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (załącznik nr 5).
 6. Wniosek o wpis zmiany adresu (załącznik nr 6).
 7. Wniosek o wpis informacji o zmianie statutu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych (załącznik nr 7).
 8. Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych (zał. nr 8).
 9. Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych (zał. nr 9).

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w oparciu o art.4 i 5 ust.2 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1263).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej art.2 ust.1 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044; 1293).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

 2018.08.14

Kategoria: Załączniki do Wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61) [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WNIOSEK Nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-08-14 11:37
Bidzińska Natalia
194.21KB
pdf WNIOSEK Nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
18-08-14 11:50
Bidzińska Natalia
194.96KB
pdf WNIOSEK Nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-08-14 11:51
Bidzińska Natalia
193.68KB
pdf WNIOSEK Nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-08-14 11:51
Bidzińska Natalia
193.62KB
pdf WNIOSEK Nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-08-14 11:51
Bidzińska Natalia
193.59KB
pdf WNIOSEK Nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-08-14 11:52
Bidzińska Natalia
190.87KB
pdf WNIOSEK Nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-08-14 11:52
Bidzińska Natalia
192.12KB
pdf WNIOSEK Nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-08-14 11:53
Bidzińska Natalia
191KB
pdf WNIOSEK Nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
18-08-14 11:53
Bidzińska Natalia
193.31KB

Redakcja strony: Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1612

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl