BIP

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a i art. 184 ustawy prawo ochrony środowiska powinien zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadkuokreślonym w art. 183b,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania odpadów,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP oraz nr REGON posiadacza odpadów o ile został nadany,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytworzenia, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w wszczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony nśrodowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalcji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • określenie czasu, na jaki wydane ma być pozwolenie,

Jeżeli pozwolenie na wytwarzanie odpadów zawiera również zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wówczas wniosek musi zawierać informacje zawarte dla uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów określone w art. 42 ustawy o odpadach /Dz. U z 2018 r., poz. 992 z późniejszymi zmianami/

Załączniki:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 • operat przeciwpożarowy - art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach,
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację,
 • do pozwolenia zintegrowanego dołącza się dodatkowo dokumenty określone w art. 208 i art. 221 ustawy prawo ochrony środowiska,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie wysyłane jest do: gminy w powiecie, na której terenie prowadzona jest działalność, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

OPŁATY

 • 506,00 zł - podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro przedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy,
 • 2.011,00 zł - pozostałe podmioty

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Banku Stantander Polska S.A.

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, art. 183 ust. 1 i 2 oraz art. 378 ust. 1 /Dz. U. z 2018 r.,  poz. 799 z późniejszymi zmianami/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-02

Redakcja strony: Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1586

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl