BIP

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów zgodnie z art. 42 o odpadach  powinien zawierać:

 • numer NIP posiadacza odpadów,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania,
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania  odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budolanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowidających wymaganiom ochrony środowiska,
 • oznaczenie przewidywanego  okres wykonywania działalności w zakresie zbieranie odpadów,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwolenim,
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a,
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
 • do wniosku dołącza się - zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie o niekaralności (art. 42 ust. 3a  ustawy o odpadach), dokument potwierdzający prawo własności do terenu gdzie odbywa się zbieranie odpadów niebezpiecznych (art. 42 ust. 4a ustawy o odpadach), operat przeciwpożarowy (art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach).

Załączniki:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

OPŁATY

 • 616,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz transportu odpadów.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Santander Polska S.A.

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach, art. 41 i 42 /Dz. U. z  2018 r., poz. 992 z późniejszymi zmianami/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-02

Redakcja strony: Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1532

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl