BIP

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 42 ust. 2 powinien zawierać:
  • numer NIP posiadacza odpadów,
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania,
  • określeniemasy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
  • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
  • wskazanie:  miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarow instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • szczegółowy opis stosowanych metod lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazania procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia , a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej,
  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
  • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
  • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
  • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym ta działalność była prowadzona,
  • określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
  • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
  •  do wniosku dołącza się: proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a  ustawy o odpadach, zaświadczenie i oświadczenie o niekaralności określone w art. 42 ust. 3a, 3b i 3ca ustawy o odpadach, dokument potwierdzający prawo własności do miejsca gdzie odbywa sie przetrwarzanie odpadów art. 42 ust. 4a ustawy o odpadach, operat przeciwpożarowy,
  • jeżeli przetwarzane są odpady termicznie, to do wniosku dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika spalarni lub współspalarni odpadów do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów,

Załączniki:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat

OPŁATY

 • 616,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Stantander Polska S.A.

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - art. 41 i 42 /Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późniejszymi zmianami/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-02

Redakcja strony: Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1589

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl