BIP

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Komplet dokumentów przedkłada się w dwu egzemplarzach.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (wzór własny czy ustawowy dostępny do pobrania na stronie internetowej i w urzędzie), który prócz wymagań określonych dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art.181 ust 1 pkt 2-4, powinien również zawierać:

 • informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich,
 • prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków,
 • progonzowanej ilości wykorzystywanej wody,
 • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii
 • uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji,
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń.
 • w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
  a) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej „raportem początkowym”,
  b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
  c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Załączniki:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rejestracyjnej - zgodnie z art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej - zgodnie z pkt III. 40 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 • Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
 • Kopię wniosku o wydanie decyzji, albo decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art.251 POŚ, lub kopię raoprtu o bezpieceństwie, o którym mowa w art. 253 POŚ, jeżeli były opracowane.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jeżeli pozwolenie ma objąć instalacje po raz pierwszy lub ma objąć instalację po zmianie, wydanie pozwolenia następuje w ciągu 6 m-c od dnia złożenia wniosku zgodnie z art. 2019 ustawy Prawo ochrony środowiska

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie pozwolenia zintegrowanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

OPŁATY

 • 2011,00 zł - za wydanie pozwolenia - dla dużych przedsiębiorstw
 • 516,00 zł - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Stantander Polska S.A.

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, art. 181 ust.1 /Dz.U z 2018 roku, poz.799 z późniejszymi zmianami/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-03-26

Redakcja strony: Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1287

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl