BIP

Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pol

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Zgłoszenie, które zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska, powinno zawierać:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia instalacji.

OPŁATY

 • 120,00 zł - dokonanie zgłoszenia (bezterminowo)

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Stantander Polska S.A.

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana przed wejściem w życie przepisu o obowiązku zgłoszenia, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, art. 152 ust. 1 /Dz.U. z 2018 roku, poz. 799 z późniejszymi zmianami/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Kategoria: Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. (OS-06) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wzór formularza do zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
12-01-25 10:10
Jany Małgorzata
143.63KB

Redakcja strony: Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających polRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1524

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl