BIP

Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o udzielenie koncesji, który powinien zawierać:
  • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
  • określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
  • określenie prawa do terenu, w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
  • określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,
  • określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem,
  • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
  • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
  • stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
  • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego oraz ich granic.

Załączniki:

 • Projekt prac geologicznych
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 16:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 110, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kopaliny (decyzja administracyjna) po zaopiniowaniu przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz uzgodnieniu przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

OPŁATY

 • 616 zł - opłata skarbowa za wydanie koncesji.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kępno

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE.

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, art. 16 ust. 2a (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z poźn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2010-10-22

Redakcja strony: Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1446

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl