BIP

Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Zgłoszenie projektu prac geologicznych.

Załączniki:

  • Projekt prac geologicznych (4 egz.), który winien określać:
  • cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
  • harmonogram prac,
  • przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane prace geologiczne,
  • przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 16:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 110, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Z dniem przyjęcia zgłoszenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia.

OPŁATY

Czynność urzędowa niepodlegająca opłacie skarbowej..

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE.

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, art. 33 ust. 4 (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z poźn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Redakcja strony: Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1485

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl