BIP

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych

Załączniki:

 • Projekt prac geologicznych (4 egz.) który powinien określać:
  • cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
  • harmonogram prac,
  • przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane prace geologiczne,
  • przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom.
  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 16:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 110, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt prac geologicznych.

OPŁATY

 • 10 zł - opłata skarbowa.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kępno

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE.

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, art. 33 ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z poźn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Redakcja strony: Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1425

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl