BIP

Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)

Starostwo Powiatowe w Kępnie 

UOSTĘPNIANIE DANYCH Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW BUDYNKÓW I LOKALI

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek złożony przez właściciela lub osobę fizyczną i prawną, w której władaniu znajduje się grunt budynek lub lokal,
Wniosek złożony przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, które posiadają interes prawny w tym zakresie,
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnioskującego, oznaczenie geodezyjne nieruchomości: obręb (położenie), arkusz mapy, numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej.
Załączniki:

Osoba uprawniona do pobrania danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali powinna przedłożyć do wglądu dowód osobisty lub inny dowód tożsamości,
W przypadku udostępnienia danych osobie nie będącej właścicielem należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo od osoby lub podmiotu uprawnionego do ich otrzymania.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Staszica 12, 63-600 Kępno

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, I piętro, pokój nr 11, tel. 062 78 28 913

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze, parter, pokój 4 w godzinach od 730 - 1630 ul. Kościuszki 5 lub Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Staszica 12, I piętro, pokój nr 11

Odbiór dokumentów: osobiście po opłaceniu należnej kwoty lub przesłanie listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- dane z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali wydawane są po opłaceniu należności za wykonaną czynność

- w przypadku niezgodności w operacie ewidencji gruntów i budynków wydanie danych nastąpi po wyjaśnieniu, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wydanie dokumentów nastąpi po uiszczeniu stosownych opłat.

OPŁATY

1.Udostępnienie danych z ewidencji gruntów w formie wypisu z rejestru gruntów, budynków, lokali podlega opłacie według cennika określonego w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2019 r. poz.725 t. j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2017 poz.1201 tekst jednolity ze zmianami)

Wysokość opłat określa się według stawek obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów.

 Opłatę można dokonać gotówką lub przelewem na konto Powiatu Kępińskiego:

PKO BP SA Nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

Dowód wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej należy przedłożyć w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 poz. 1827 tekst jednolity)

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2019 r. poz.725 t. j. ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 tekst jednolity).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2017 poz. 1990)

Ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekominikacyjnych ( Dz.U 2016 poz. 1537 z późn. zm)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2017-11-09

Kategoria: Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65) [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Zgłoszenie zmian danych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-11-10 07:25
Frączek Krzysztof
27.5KB
DOC Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
17-11-09 14:16
Frączek Krzysztof
32KB
pdf Wniosek o wydnie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
15-07-09 08:11
Michalczyk Krzysztof
269.22KB
pdf Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości Wniosek P4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
15-07-09 08:00
Michalczyk Krzysztof
85.3KB
pdf Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB Wniosek P2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
15-07-09 07:56
Michalczyk Krzysztof
81.48KB
pdf WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Formularz EGIB
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1703
17-11-09 14:14
Frączek Krzysztof
339.82KB
pdf WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO1 Formularz P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1195
17-11-09 14:15
Frączek Krzysztof
308.32KB

Redakcja strony: Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4673

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl