BIP

Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)

Uzyskanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej ciężaru realnego na rzecz skarbu państwa (GN-02)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej ciężaru realnego ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa (wzór własny do pobrania w urzędzie i na stronie internetowej lub samodzielnie sporządzony przez zainteresowanego), zawierający następujące elementy treści: dane osobowe, oznaczenie geodezyjne nieruchomości (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia) oraz numer księgi wieczystej.

Załączniki:

Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem poświadczonego skróconego odpisu księgi wieczystej
Oryginał zaświadczenia Urzędu Gminy potwierdzającego spłatę ciężaru realnego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki nr 5, 63-600 Kępno.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Kępno ul. Staszica 12, I piętro, pok. 13, tel. 062 78 28 912.

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze, ul. Kościuszki nr 5, parter, pokój nr 4 w godzinach od 730 - 1630

Odbiór dokumentów: Zezwolenie zostanie przesłane listem poleconym, za dowodem doręczenia. Istnieje możliwość osobistego odbioru zezwolenia. Wówczas prosimy o podanie we wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru dokumentu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni - wydanie zezwolenia nie podlega przepisom ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starosta Kępiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wydaje zezwolenie na wykreślenie
z księgi wieczystej ciężaru realnego, ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa po uprzednim ustaleniu zasadności wniosku [m. in. zbadaniu, czy Starosta Kępiński jest organem posiadającym kompetencje do wydania zezwolenia] oraz zbadaniu księgi wieczystej.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2012-10-17

Kategoria: Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1608
12-10-22 12:20
Frączek Krzysztof
28.5KB

Redakcja strony: Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5339

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl