BIP

Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych położonych na terenie Powiatu Kępińskiego (wzór własny do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnioskującego, oznaczenie geodezyjne nieruchomości: obręb (położenie), arkusz mapy, numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej.
Załączniki:

Decyzja o warunkach zabudowy z klauzulą ostateczności oraz załącznikiem graficznym lub zaświadczenie gminnego organu budowlanego o zgodności zamierzonej inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
1 egzemplarz projektu planu  zagospodarowania przestrzennego nieruchomości objętych wnioskiem z zaznaczonym w kolorze obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia z produkcji rolnej oraz liczbowym zbilansowaniem tej powierzchni z rozbiciem wg klas i użytków, podpisanym i opieczętowanym przez architekta –wykonawcę projektu,
Aktualny wypis z rejestru gruntów dla działek, których dotyczy inwestycja,
Poświadczenie tytułu prawnego do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżwy),
Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu określającego wartość rynkową objętego inwestycją gruntu, w celu obliczenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego według cen rynkowych lub umowa kupna - sprzedaży gruntów, o ile będzie podana w niej cena nabycia gruntów. Wycena jest ważna na dany rok podatkowy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Staszica 12, 63 - 600 Kępno.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, I piętro, pok. 13, tel. 062 7828- 912.

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze , ul. Kościuszki 5, parter, pokój 4, w godzinach od 730 - 1630

Odbiór dokumentów: decyzja lub zaświadczenie zostanie przesłana listem poleconym. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji lub zaświadczenia. Wówczas prosimy o podanie we wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji lub zaświadczenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1 miesiąc – na wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

2 tygodnie – na wydanie zaświadczenia w przypadku, gdy grunty nie podlegają ochronie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje w formie decyzji administracyjnej. W przypadku gdy grunty nie podlegają ochronie, Starosta Kępiński wydaje zaświadczenie stwierdzające ten fakt. Sprawy o wydanie decyzji lub zaświadczenia prowadzone są według procedury określonej w Rozdziale 3 ustawy z dnia 03.02. 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zaświadczenie potwierdza fakt, że grunty niezbędne do realizacji projektowanej inwestycji nie podlegają ochronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Pod pojęciem „wyłączenie gruntów rolnych z produkcji" rozumie się: „rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów (zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochronie podlegają grunty klas: I, II, III, IIIa i IIIb, grunty wytworzone z gleb pochodzenia organicznego klas IV, IVa, IVb, V i VI oraz grunty wymienione w art. 2 ust 1 pkt 6 – 9 tej ustawy. Z produkcji rolnej wyłączyć można grunty, które w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego zostały przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne oraz w przypadku braku takiego planu grunty, dla których decyzją Wójta, Burmistrza zostały określone warunki zabudowy i zagospodarowania tych gruntów dla inwestycji nierolniczej i nieleśnej. Wyłączenie gruntów może być trwałe lub czasowe. Osoba, która uzyskała zgodę na trwałe wyłączenie gruntu rolnego z produkcji jest zobowiązana do uiszczenia należności, czyli jednorazowej opłaty zgodnie z określoną w tej ustawie wysokością oraz opłat rocznych, stanowiących 10% należności przez okres 10 lat. Osoba, która uzyskała zgodę na czasowe wyłączenie gruntu rolnego jest zobowiązana do uiszczenia opłat rocznych przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej jak przez okres 20 lat. Należność umniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu. Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego. Jeżeli gmina podejmuje uchwałę o ochronie gruntów klas IV, IVa i IVb, wyłączenia z produkcji wymagać będą również grunty tych klas. Właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2004r.Nr 121, poz. 1266, z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z  2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2012-10-17

Kategoria: Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 890
12-10-22 12:22
Frączek Krzysztof
26.5KB
doc Wniosek o udzielenie informacji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 818
12-01-25 12:16
Jany Małgorzata
26.5KB

Redakcja strony: Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2866

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl