BIP

Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)

Starostwo Powiatowe w Kępnie
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie Powiatu Kępińskiego (wzór własny do pobrania na stronie internetowej lub w urzędzie). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnioskującego, oznaczenie geodezyjne nieruchomości: obręb (położenie), arkusz mapy, numer działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej.
Załączniki:

Aktualny, poświadczony, skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego
Oryginał dokumentu potwierdzajacego uiszczenie opłaty skarbowej
Oryginał decyzji administracyjnej ustanawiająca prawo użytkowania wieczystego
Odpis umowy zawartej w formie aktu notarialnego dotyczącej nabycia prawa użytkowania
Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego (np. postanowienie sądu o nabyciu spadku, zmiana nazwiska)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki nr 5, 63-600 Kępno.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Staszica 12, I piętro, pok. 13,

tel. 062 78 28 912.

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze, ul. Kościuszki nr 5, parter, pokój nr 4 w godzinach od 730 - 1630

Odbiór dokumentów: decyzja listem poleconym, za dowodem doręczenia. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni - w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim sporządzeniu operatu szacunkowego. Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.

OPŁATY

10 zł – opłata za decyzję

Opłatę można uiścić w kasie poboru opłat skarbowych Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1 lub na na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w Banku Zachodnim WBK S.A. I O/Kępno

Nr konta 38 1090  1144  0000 0000 14 00 3615.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje:

  • osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu 13.10.2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawao właśności;
  • osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,
  • spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży,

i ich następcom prawnym.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tj.Dz.U.z 2001r. nr 124, poz.1361 ze zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2012-10-17

Kategoria: Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 523
12-10-22 12:17
Frączek Krzysztof
35.5KB

Redakcja strony: Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2005

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl