BIP

Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)

Starostwo Powiatowe w Kępnie 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO JEDNOSTKOM WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO – ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie pracy geodezyjnej wraz ze szkicem lokalizacji umożliwiający określenie zasięgu zgłoszonej pracy ( druk ustawowy w załączeniu)
Dokumenty potwierdzające, że zgłaszający pracę jest uprawniony do wykonywania prac geodezyjnych tj. uprawnienia zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (do wglądu) oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (kserokopia)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

Starostwo Powiatowe

Ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Biuro Podawcze  pokój nr 4 (parter)

w godzinach od 7.30 do 15.30 , tel. +48 62 78 28 905

Odbiór dokumentów:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej ul. Staszica 12, 63-600 Kępno

( parter pokój 2-7)

tel. ( 062) 78 289 10 fax. ( 062) 78 289 32 – kierownik PODGiK

tel. ( 062) 78 289 33 – archiwum PODGiK

tel. ( 062) 78 289 32 – stanowisko ds.. map numerycznych

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia pracy:
Termin wyżej określony może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w wypadku konieczności udostępnienia przez ośrodek dokumentacji znacznej ilości materiałów. Jeżeli zgłoszenie pracy wymaga uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę termin liczy się od dnia uzupełnienia zgłoszenia pracy lub złożenia wyjaśnień. O zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu ich wykonania wykonawca, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przyczyny tych zmian, zawiadamia ośrodek dokumentacji przyjmujący zgłoszenie pracy. Dokumentacja sporządzona przed przerwaniem lub zaniechaniem prac podlega przekazaniu do ośrodka dokumentacji.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY.

w oparciu o przedłożone zgłoszenie roboty geodezyjnej Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej:
udostępnia posiadane materiały ,
zawiadamia wykonawcę o istniejącej lub będącej w opracowaniu dokumentacji dotyczącej zgłoszonej pracy,
potwierdza przyjęcie zgłoszenia pracy

OPŁATY

Według cennika określonego w załączniku ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z dnia 4 lipca 2014r.  

TRYB ODWOŁAWCZY

brak

DODATKOWE INFORMACJE

brak

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2019 r. poz.725 t. j. ze zm.)
  • Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. O infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. 2010 r. nr 76 poz. 489 )
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z dnia 4 lipca 2014r.  
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz. U. z 2014r., poz. 924) 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2012-10-17

Kategoria: Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego - zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych (EW-67) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zgłoszenie prac kartograficznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
14-07-17 14:58
Lorenz Mirosław
1.61MB
pdf Zgłoszenie prac geodezyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
14-07-17 14:57
Lorenz Mirosław
5.25MB

Redakcja strony: Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2015

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl