BIP

Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)

Starostwo Powiatowe w Kępnie 

KOORDYNACJA (UZGODNIENIE)  USYTUOWANIA  PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o koordynację (uzgodnienie)  dokumentacji projektowej  ( przykładowy wzór na końcu karty )
Załączniki:

Dokumentacja projektowa - propozycja usytuowania projektowanej /ych sieci uzbrojenia terenu na aktualnym planie sytuacyjnym ( zgodnie z art.28b ust.3  Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)– 2  lub 3 egz. (1 egz. projektu pozostaje w aktach Starostwa)
Geodezyjne opracowanie inwestycji- projektu w formie tradycyjnej (oraz elektronicznej powyżej 10 punktów współrzędnych- w pliku txt.)
Oryginał aktualnej mapy sytuacyjno –wysokościowej (do wglądu)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

Starostwo Powiatowe

Ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Biuro Podawcze  pokój nr 3 (parter)

w godzinach od 7.30 do 16.30 , tel. +48 62 78 28 905.

Odbiór dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Staszica nr 12, 63 - 600  KĘPNO.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami I piętro, pok. 16, tel. 62 7828- 920 lub 954

e- mail:

Opłatę za koordynację/uzgodnienie dokumentacji projektowej należy wnieść przed wykonaniem czynności uzgodnieniowych oraz dostarczyć potwierdzenie dokonanej wpłaty (osobiście lub mailowo)

Odbiór uzgodnionej dokumentacji projektowej następuje niezwłocznie po dokonanej koordynacji dokumentacji projektowej - osobiście lub za pośrednictwem poczty w uzasadnionych przypadkach.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

∙ 14 dni od dnia złożenia wniosku .

- Dokumentacja projektowa przed przedłożeniem na naradzie koordynacyjnej podlega ocenie pod względem jej zawartości.

∙ W przypadku konieczności poprawienia/ uzupełnienia dokumentacji projektowej – termin załatwienia sprawy zostaje wstrzymany do chwili uzupełnienia/ poprawienia dokumentacji, po czym termin załatwienia sprawy zostaje wznowiony i dopiero wtedy sprawa jest kierowana na naradę koordynacyjną.


- W każdym egzemplarzu dokumentacji projektowej, na mapach z projektowaną trasą  zamieszcza sie klauzulę    poświadczającą odbycie się narady koordynacyjnej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1. Należy wypełnić i złożyć wniosek.

2. Odebrać i opłacić dowód obliczenia opłaty.

3. Dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłaty (najpóźniej w przeddzień planowanej narady koordynacyjnej)

4. Odebrać dokumentacje.

OPŁATY.

- Opłata za wykonanie zamówienia jest naliczana zgodnie  z  Ustawą z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2019 r. poz.725 t. j. ze zm.) 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje w świetle n/w przepisów prawnych .

DODATKOWE INFORMACJE

 • Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest: inwestor lub projektant .
 • Dokumentacja projektowa powinna zawierać :
 • niezbędne dane projektowe określające jednoznacznie lokalizację projektu ;
 • dodatkowe informacje mające znaczenie przy lokalizacji projektu np. stan zabudowy, opis drzewostanu wysokiego (gatunek, średnica), itp.
 • Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinien być wykonany na planie sytuacyjnym sporządzonym na  kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta opatrzonej odpowiednimi klauzulami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kępnie oraz geodety uprawnionego.
 • Mapa , o której mowa wyżej , powinna być wykonana według zasad określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami) i powinna zawierać dodatkowo:
 • projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione dotychczas przez Starostę ;
 • położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych .
 • Usytuowanie projektowanych obiektów powinno być jednoznacznie określone przez podanie współrzędnych geodezyjnych XY oraz H w miarę potrzeb w formie tradycyjnej (oraz elektronicznej powyżej 10 punktów współrzędnych-w pliku txt.) – charakterystycznych punktów obiektu oraz kontrolnie przez zwymiarowanie względem szczegółów terenowych  I grupy  dokładnościowej. 
 • Dokumentacja projektowa wpływająca do uzgodnienia bez opracowania geodezyjnego, nie będzie kierowana do rozpatrzenia na narady koordynacyjne .
 • Narady koordynacyjne odbywają się z zasady w co drugą środę od godziny 9 w siedzibie Wydziału ul. Staszica 12 , pok16 .  W uzasadnionych przypadkach narady odbywają się  w innym terminie , który wyznacza Przewodniczący .
 • W dniu narady koordynacyjnej od godz.8 do godz.9 w w/w miejscu można zapoznać się z dokumentacjami  projektowymi przedkładanymi do rozpatrzenia  na danej naradzie koordynacyjnej.
 • Wniosek o uzgodnienie wraz z dokumentacja projektową  będzie przedkładany do   rozpatrzenia na danej naradzie koordynacyjnej , po przeprowadzeniu wstępnnej analizy pod względem prawidłowości i kompletności   przedłożonej dokumentacji. Wprzypadku konieczności  uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji projektowej przedmiotowa sprawa będzie przedkładana po uzupełnieniu/poprawieniu na najbliższej naradzie koordynacyjnej.
 • Informację o terminie narady można uzyskać pod numerem telefonu: 627828920 lub 627828954

 PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019 poz 725 tekst jednolity ze zmianami)
Ustawa z dn. 17 czerwca 1966 r.O postępowaniu egzekucyjnym w administracji( Dz. U. 2017 poz. 1201 tekst jednolity ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.z 2015r. poz.1938 t.j.) 
Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. O infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. 2018 r. poz. 1472 test jednolity ze zmianami )
Zarządzenie Nr 35/2016  Starosty Kępińskiego z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie: koordynacji- uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu kępińskiego oraz trybu narad koordynacyjnych. 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI 

2016-01-18

Kategoria: Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o koordynacje dokumentacji projektowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 739
19-06-06 14:49
Michalczyk Krzysztof
129.34KB

Redakcja strony: Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3369

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl