BIP

Projekt Programu Współpracy na 2020 rok

Kategoria: Konsultacje Programu współpracy na 2020 rok [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Zarządu - konsultacje Projektu Programu współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-24 12:54
Magot-Wołk Diana
311.83KB
doc Formularz propozycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-09-24 12:57
Magot-Wołk Diana
47.5KB
pdf Sprawozdanie z konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-10-04 08:02
Magot-Wołk Diana
198.32KB

Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Zarząd Powiatu Kępińskiego informuje o konsultacjach „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 25 września do 02 października 2019r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wnoszenia pisemnych opinii i uwag do projektu Programu współpracy na 2020 rok na załączonym poniżej formularzu.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 02 października br. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno (decyduje data wpływu do urzędu), drogą elektroniczną na adres: oraz faksem pod numerem 62 78 28 901.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania formularza za pomocą komunikacji elektronicznej nie ma konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Po zebraniu wszystkich opinii i uwag zostanie uchwalony „Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Redakcja strony: Projekt Programu Współpracy na 2020 rokRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 126

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl