BIP

Informacja dotyczaca instalacji gazowych

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KĘPNIE DOTYCZĄCA INSTALACJI GAZOWYCH I BUTLI GAZOWYCH

 

Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

Instalacja gazowa w budynku powinna być poddawana kontroli okresowej co najmniej raz w roku. Kontrole powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).

Wymagania i procedura okresowej kontroli sprawności instalacji gazowej w budynkach dotyczy zarówno instalacji zasilanych z sieci gazowej jak i lokalnych instalacji zasilanych gazem propan-butan z butli (kuchenka gazowa lub inne urządzenie zasilane gazem propan-butan, wąż łączący, reduktor, butla gazowa).

Zasady magazynowania butli z propan-butanem zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 z późn. zm.) - dalej r.m.g.p.

Zgodnie z § 11 r.m.g.p. magazyny i składowiska butli z gazem płynnym znajdujące się na placach powinny być wyposażone w instalacje odgromowe zgodnie z Polskimi Normami. W magazynach i składowiskach, o których mowa powyżej, należy zapewnić dostęp do butli umożliwiający prowadzenie akcji ratowniczej.

Przepis § 12 r.m.g.p. nakazuje składowanie butli z gazami płynnymi o pojemności do 11 kg gazu w pozycji stojącej, nie więcej niż w trzech warstwach. Przepisu wcześniejszego nie stosuje się do składowania butli z gazem o pojemności do 11 kg w kontenerach lub na paletach.

 

Użytkowanie i przechowywanie butli gazowych:

 1. Butli nie wolno przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość, np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących.
 2. Materiałów niebezpiecznych pożarowo (którymi również jest gaz w butlach) nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również tarasach, balkonach, loggiach, garażach i pomieszczeniach, w których znajdują się pojazdy silnikowe.
 3. Butli nie wolno przechowywać w pobliżu powierzchni promieniujących ciepło w odległości mniejszej niż 1,5 m.
 4. Butli nie wolno umieszczać w sąsiedztwie liczników elektrycznych, gniazd wtykowych i urządzeń powodujących iskrzenie.
 5. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się butla nie może przekraczać 35°C.
 6. Butli nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których:
  - poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu;
  - znajdują się inne materiały łatwopalne;

- znajdują się studzienki, otwory kanalizacyjne lub inne nie wentylowane zagłębienia,

- przechowywane są produkty żywnościowe,

- nie ma zainstalowanych aparatów gazowych.

 1. W budynku mieszkalnym, mającym instalację zasilaną z sieci gazowej,  stosowanie insta­lacji gazu płynnego z butli jest zabronione.
 2. W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać nie więcej niż dwie butle przyłączone do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg.
 3. Butle należy ustawiać w pozycji pionowej – zabezpieczając przed  przewróceniem, uderze­niem, dostępem osób niepowołanych, dzieci itp.
 4. Butli nie należy ustawiać w miejscach nasłonecznionych.
 5. Butle powinny pochodzić wyłącznie ze znanego i legalnego źródła - zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, takich jak np. stacje autogazu lub nielegalne rozlewnie.
 6. Wymianę butli należy zlecić (o ile jest to możliwie) osobie zajmującej się dystrybucją gazu.
 7. Podczas wymiany butli we własnym zakresie należy zwrócić uwagę na:
  - stan butli (ewentualne uszkodzenia lub odkształcenia)
  - stan uszczelki gumowej,
  - szczelność butli po zakręceniu reduktora na zaworze butli. 
 8. Nie stosować reduktorów wyprodukowanych na podstawie już nieobowiązującej od 15.02.2003r. normy PN-71/M-40321.
 9. Czas użytkowania reduktorów jest określana indywidualnie przez producentów.
 10. Przewód elastyczny powinien być oznaczony datą produkcji a czas jego użytkowania
  i długość węża jest określona przez producenta reduktora;
 11. W celu poprawy własnego bezpieczeństwa należy rozważyć zamontowanie odpowiednich czujek gazu, które wykryją i zasygnalizują obecność gazu w pomieszczeniu.

Redakcja strony: Informacja dotyczaca instalacji gazowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl