BIP

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno;

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem mailowym:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadania.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt stosowany w jednostce;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Redakcja strony: Klauzula informacyjnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl