BIP

Przebudowa, remont, rozbiórka, zmiana sposobu użytkowania - brak obowiązku zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

Przebudowa i remont, rozbiórka obiektu budowalnego, zmiana sposobu użytkowania – brak obowiązku zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

Inwestor nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ani zawiadamiania o zakończeniu tych robót budowlanych w okoliczności legalnie wykonanej przebudowy lub remontu, rozbiórki obiektu budowlanego, zmiany sposobu użytkowania. Oznacza to, że od razu po prawidłowo wykonanych robotach, nie czekając na stanowisko organu nadzoru budowlanego, można użytkować przebudowaną, wyremontowaną lub o nowym przeznaczeniu część istniejącego obiektu budowlanego.

W takich sprawach nie wydaje się pozwolenia na użytkowanie i nie należy składać wniosków i zawiadomień.

Przepisy art. 54 i 55 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego mają zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których inwestycja dotyczy budowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego (tj. wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego), a nie innych robót budowlanych (art. 3 pkt 7 Pb), takich jak prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. W takich przypadkach nie ma podstaw do wydania pozwolenia na użytkowanie, nawet jeśli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, w którym wykonywane są te roboty budowlane, następować będzie przed ich zakończeniem. Do użytkowania danej części obiektu budowlanego można będzie przystąpić pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego poddanego przebudowie, remontowi lub zmianie sposobu użytkowania nie jest uzależnione od uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ani dokonania zawiadomienia o ich zakończeniu. To samo tyczy się rozbiórek obiektów budowlanych – jedynym potwierdzeniem wykonanej rozbiórki jest wykonanie mapy inwentaryzacyjnej.

W wyniku tych robót budowlanych nie jest wznoszony nowy obiekt budowlany, ani jego część, a jedynie remontowany lub przebudowywany jest już istniejący obiekt budowlany. Nie podlega to regulacji art. 54 i 55 Prawa budowlanego.

W związku z powyższym, przypominamy, że nie zwalnia to z obowiązku powiadomienia tut. organu o rozpoczęciu ww. robót budowlanych, jak również powołania kierownika budowy, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego.

Redakcja strony: Przebudowa, remont, rozbiórka, zmiana sposobu użytkowania - brak obowiązku zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl