BIP

Mandaty - Zarządzenie 2/2018 z dn. 17-05-2018r.

Mandaty - Zarządzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KĘPNIE z dnia 17 maja 2018r.

W sprawie ujednolicenia stawek nakładanych mandatów karnych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kępnie.

Na podstawie art.96 §1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 475, ze zm.) w związku z art. 93 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1332, ze zm.) zarządzam co następuje:

 § 1

W celu ujednolicenia stawek nakładanych mandatów karnych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kępnie ustalam  stawki mandatów za poszczególne wykroczenia według poniższego wykazu:

Mandaty nakładane na kierownika budowy:

- za brak wpisu o wytyczeniu obiektu przez geodetę:

300 zł (art. 93 pkt.6)

- za wykonywanie robót w sposób niezgodny z przepisami, pozwoleniem, zgłoszeniem, istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu:

300 zł (art. 93 pkt 6) – dla obiektów kat. I-IV, VI-VIII, XIX, XXI, XXIII, XXV-XXVI

500 zł (art. 93 pkt 6) – dla obiektów kat. V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX

- za nieprzestrzeganie przepisów art. 5 przy projektowaniu i wykonywaniu robót – niezgodnie z przepisami i wiedzą techniczno-budowlaną:

300 zł (art. 93 pkt 1) – dla obiektów kat. I-IV, VI-VIII, XIX, XXI, XXIII, XXV-XXVI

500 zł (art. 93 pkt 1) – dla obiektów kat. V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX

- za wykonywanie robót budowlanych stosując wyroby z naruszeniem art. 10 – niedopuszczonych do obrotu:

500 zł (art. 93 pkt 1a)

- za brak dziennika budowy:

500 zł (art. 93 pkt 4)

- za brak tablicy informacyjnej budowy:

100 zł (art. 93 pkt 4)

- za brak planu BIOZ:

200zł (art. 93 pkt 4) – dla obiektów kat. I-IV, VI-VIII, XIX, XXI, XXIII, XXV-XXVI

300 zł (art. 93 pkt 4) – dla obiektów kat. V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX

 za brak informacji o planie BIOZ:

100 zł (art. 93 pkt 4) – dla obiektów kat. I-IV, VI-VIII, XIX, XXI, XXIII, XXV-XXVI

300 zł (art. 93 pkt 4) – dla obiektów kat. V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX

Mandaty nakładane na inwestora:

- za brak zgłoszenia: rozpoczęcia budowy, ustanowienia kierownika budowy/inspektora nadzoru:

300 zł (art. 93 pkt 4) I-IV, VI-VIII, XIX, XXI, XXIII, XXV-XXVI

500 zł (art. 93 pkt 4) V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX

- za brak zgłoszenia kierownika robót w danej specjalności:

200 zł (art. 42 pkt 4) I-IV, VI-VIII, XIX, XXI, XXIII, XXV-XXVI

300 zł (art. 42 pkt 4) V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX

- za wykonywanie robót w sposób niezgodny z przepisami, pozwoleniem, zgłoszeniem, istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu (w przypadku braku kierownika budowy):

300 zł(art. 93 pkt 6) – dla obiektów kat. I-IV, VI-VIII, XIX, XXI, XXIII, XXV-XXVI

500 zł (art. 93 pkt 6) – dla obiektów kat. V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX

- za brak książki obiektu lub jej prowadzenia:

dla budynków o pow. zab.>2000m2, lub o pow. dachu >1000m2

400 zł (art. 93 pkt 9)

dla pozostałych budynków

 200 zł (art. 93 pkt 9)

- za brak przeglądu okresowego (dla jednego obiektu):

100-300 zł (art. 93 pkt 8)

- za brak przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego + brak umieszczania świadectwa charakterystyki energetycznej w bud. o pow. użyt. >1000 m2 (dworce, lotniska, muzea, hale wystawnicze):

100 zł (art. 93 pkt 9)

- za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu:

300 zł (art. 93 pkt 9b)

- za nieudzielanie informacji lub nie udostępnianie dokumentów:

400 zł (art. 93 pkt 10)

- za niedopełnienie obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust.2 (dot. napraw – dla każdego obiektu):

300 zł (art. 93 pkt 9a)

- za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o którym mowa w art. 62 tj.:

o przeprowadzonej kontroli okresowej (do 31 maja, 30 listopada) dla każdego obiektu

200 zł (art. 93 pkt 8)

- za dokonanie rozbiórki obiektu z naruszeniem art. 28 lub art. 31 ust. 2 (bez zgłoszenia lub pozwolenia z wyjątkiem bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia)

- bez zgłoszenia 200 zł (art. 93 pkt. 3)

- bez pozwolenia na rozbiórkę nie wymagającego projektu rozbiórki 300 zł (art. 93 pkt 3)

- bez pozwolenia na rozbiórkę wymagającego projektu rozbiórki 500 zł (art. 93 pkt 3)

Pozostałe:

- za ponowne stwierdzenie powyższego wykroczenia ww. stawka do max kwoty:

500 zł

- za sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej, nie posiadając uprawnień, 

o których mowa w art. 5 ust. 8 (mandat dla sporządzającego świadectwo):

500 zł (art. 93 pkt 11)

 § 2

Stawki za wykroczenia nie objęte zarządzeniem ustalane będą indywidualnie.

 § 3

Wyżej wymienione mandaty będą wystawiane wyłącznie jako mandaty karne kredytowe.

 §4 

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kępnie upoważnionym przez Wojewodę Wielkopolskiego do wystawiania mandatów karnych.

 §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Kępnie

                                                                                                                 Adam Staszczyk

Redakcja strony: Mandaty - Zarządzenie 2/2018 z dn. 17-05-2018r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl