BIP

2018

Kategoria: 2018 [ 85 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 1. Uchwała 224.V.2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-01-18 14:13
Rachel Emilia
746.88KB
pdf 2. Uchwała 225.V.2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępno na lata 2017- 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-01-18 14:15
Rachel Emilia
362.03KB
pdf 3. Uchwała 226.V.2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-01-18 14:15
Rachel Emilia
266.68KB
pdf 4. Uchwała 227.V.2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 223.V.2010 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali oraz ustalenia stawek czynszu i opłat związanych z korzystaniem z lokali mieszczących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-01-18 14:16
Rachel Emilia
505.24KB
pdf 5. Uchwała 228.V.2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie: opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-01-18 14:17
Rachel Emilia
387.98KB
pdf 6. Uchwała 229.V.2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-01-26 14:35
Rachel Emilia
215.88KB
pdf 7. Uchwała 230.V.2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-01-26 14:42
Rachel Emilia
236.08KB
pdf 8. Uchwała 231.V.2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie Wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.11.2017r. przez Pana Marka Kruszewskiego o wydanie opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga gminną (nr G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudową drogi krajowej nr 11, budowa nowego odcinka drogi gminnej ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-01-26 14:43
Rachel Emilia
211.63KB
pdf 9. Uchwała 232.V.2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-01-26 14:48
Rachel Emilia
1.31MB
pdf 10. Uchwała 233.V.2018 z dnia 1.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-02-05 10:06
Rachel Emilia
213.16KB
pdf 11. Uchwała 234.V.2018 z dnia 1.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 226.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11.01.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-02-05 10:07
Rachel Emilia
221.32KB
pdf 12. Uchwała 235.V.2018 z dnia 15.02.2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-02-26 13:35
Rachel Emilia
362.79KB
pdf 13. Uchwała 236.V.2018 z dnia 8.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-03-20 08:36
Rachel Emilia
200.37KB
pdf 14. Uchwała 237.V.2018 z dnia 8.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-03-20 08:37
Rachel Emilia
284.43KB
pdf 15. Uchwała 238.V.2018 z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-04-05 11:05
Rachel Emilia
214.64KB
pdf 16. Uchwała 239.V.2018 z dnia 15.03.2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni – Zbigniewowi Tomczykowi pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych w postaci papierowej oraz pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do działania we wskazanej sprawie podatkowej w związku z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-04-05 11:06
Rachel Emilia
334.09KB
pdf 17. Uchwała 240.V.2018 z dnia 15.03.2018 r. w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno o wydanie opinii dotyczącej „Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 11 na odcinku Kliny – Przybyszów” na działkach nr ewid.: 5071/6, 5071/2, 5071/3, 589/2, 713/2 obręb Krążkowy 197, 195, 194, 25 obręb Przybyszów gmina Kępno powiat Kępiński...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-04-05 11:08
Rachel Emilia
203.17KB
pdf 18. Uchwała 241.V.2018 z dnia 15.03.2018 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów o wydanie opinii dotyczącej „Budowy drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń –Słupia p/Kępnem” na działkach nr ewid.: 590,1224,1229, 1214,573/7, 573/8, 1166, 1167/6, 1167/5, 1167/4,1167/2, 1169/2, 1170/2, 1171/2, 1172/2, 1174, 1175, 1176, 1177, 1180, 1181/2, 1182, 1183, 1184, 1189, 1211/1, 1211/2, 1212, 1213, 1215, 1222, 1223, 1227, 1228, 1223/5 obręb...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-04-05 11:12
Rachel Emilia
205.75KB
pdf 19. Uchwała 242.V.2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu przy wynajmie pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, Liceum Ogólnokształcącego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-04-05 11:19
Rachel Emilia
221.39KB
pdf 20. Uchwała 243.V.2018 z dnia 10.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-04-12 12:46
Rachel Emilia
296.24KB
pdf 21. Uchwała 244.V.2018 z dnia 10.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 13560 o nazwie Komorzno-Szymonków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-04-12 12:47
Rachel Emilia
335.29KB
pdf 22. Uchwała 245.V.2018 z dnia 10.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 224.V.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-04-12 12:48
Rachel Emilia
728.04KB
pdf 23. Uchwała 246.V.2018 z dnia 10.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-05-14 13:26
Rachel Emilia
260.48KB
pdf 24. Uchwała 247.V.2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-05-14 13:27
Rachel Emilia
287.76KB
pdf 25. Uchwała 248.V.2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-05-14 13:28
Rachel Emilia
201.18KB
pdf 26. Uchwała 249.V.2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-05-14 13:29
Rachel Emilia
207.46KB
pdf 27. Uchwała 250.V.2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy o współfinansowaniu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 2018 roku ze środków Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-05-14 13:30
Rachel Emilia
207.16KB
pdf 28. Uchwała 251.V.2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Aktywny Samorząd”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-05-14 13:33
Rachel Emilia
206.65KB
pdf 29. Uchwała 252.V.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-05-17 11:55
Rachel Emilia
5.56MB
pdf 30. Uchwała 253.V.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-05-17 14:30
Rachel Emilia
440.94KB
pdf 31. Uchwała 254.V.2018 z dnia 4.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-06-15 12:17
Rachel Emilia
840.75KB
pdf 32. Uchwała 255.V.2018 z dnia 4.06.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-06-15 12:18
Rachel Emilia
427.52KB
pdf 33. Uchwała 256.V.2018 z dnia 4.06.2018 r. sprawie zmiany Uchwały nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-06-15 12:19
Rachel Emilia
208.34KB
pdf 34. Uchwała 257.V.2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-06-15 12:20
Rachel Emilia
777.93KB
pdf 35. Uchwała 258.V.2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-06-15 14:11
Rachel Emilia
483.92KB
pdf 36. Uchwała 259.V.2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli z zakresu pieczy zastępczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-07-12 11:02
Rachel Emilia
791.79KB
pdf 37. Uchwała 260.V.2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie planu kontroli pieczy zastępczej na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-07-12 11:03
Rachel Emilia
778.36KB
pdf 38. Uchwała 261.V.2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-07-12 11:03
Rachel Emilia
629.8KB
pdf 39. Uchwała 262.V.2018 z dnia 6.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-07-12 11:08
Rachel Emilia
286.79KB
pdf 40. Uchwała 263.V.2018 z dnia 6.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-07-12 11:16
Rachel Emilia
285.79KB
pdf 41. Uchwała 264.V.2018 z dnia 6.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-07-12 11:16
Rachel Emilia
286.5KB
pdf 42. Uchwała 265.V.2018 z dnia 6.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-07-12 13:02
Rachel Emilia
237.83KB
pdf 43. Uchwała 266.V.2018 z dnia 6.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-07-12 13:03
Rachel Emilia
210.17KB
pdf 44. Uchwała 267.V.2018 z dnia 6.07.2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-07-12 13:04
Rachel Emilia
389.91KB
pdf 45. Uchwała 268.V.2018 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-08-07 08:33
Rachel Emilia
239.45KB
pdf 46. Uchwała 269.V.2018 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-08-07 08:34
Rachel Emilia
523.98KB
pdf 47. Uchwała 270.V.2018 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe obniżenie kosztów najmu lokalu dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna w Kępnie w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-08-07 08:35
Rachel Emilia
555.79KB
pdf 48. Uchwała 271.V.2018 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie: wniosku Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT sp. z o.o. sp.k. 40-159 Katowice ul. Jesionowa 8A działającego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu o wydanie opinii dotyczącej „opracowania projektowego dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski -Kępno” na działkach na terenie gminy Kępno i Baranów powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-08-07 08:36
Rachel Emilia
199.99KB
pdf 49. Uchwała 272.V.2018 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie: wniosku z dnia 06.07.2018r. Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu złożonego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 października 2017 przez Pana Rafała Gendeka reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie o wydanie opinii dotyczącej ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-08-07 08:41
Rachel Emilia
201.91KB
pdf 50. Uchwała 273.V.2018 z dnia 20.08.2018 r. zmieniająca uchwałę zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zasad prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-09-04 12:36
Rachel Emilia
199.56KB
pdf 51. Uchwała 274.V.2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-09-04 12:36
Rachel Emilia
358.54KB
pdf 52. Uchwała 275.V.2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie zabudowanej działki nr 1924/1 położonej w Kępnie, przy ul. Sinkiewicza 26a stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-09-04 12:37
Rachel Emilia
272.14KB
pdf 53. Uchwała 276.V.2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-09-04 12:38
Rachel Emilia
806.34KB
pdf 54. Uchwała 277.V.2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-09-04 12:48
Rachel Emilia
232.27KB
pdf 55. Uchwała 278.V.2018 z dnia 20.08.2018 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 224.V.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-09-04 12:49
Rachel Emilia
825.31KB
pdf 56. Uchwała 279.V.2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-09-04 12:51
Rachel Emilia
237.29KB
pdf 57. Uchwała 280.V.2018 z dnia 5.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-09-19 09:52
Rachel Emilia
286.85KB
pdf 58. Uchwała 281.V.2018 z dnia 7.09.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-09-19 09:53
Rachel Emilia
234.69KB
pdf 59. Uchwała 282.V.2018 z dnia 13.09.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-09-19 10:00
Rachel Emilia
435.25KB
pdf 60. Uchwała 283.V.2018 z dnia 18.09.2018r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-09-19 10:02
Rachel Emilia
237.52KB
pdf 61. Uchwała 284.V.2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 22950 o nazwie ciągu drogowego ul. Sienkiewicza w Wołczynie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-09-21 13:43
Rachel Emilia
203.35KB
pdf 62. Uchwała 285.V.2018 z dnia 25.09.2018 r. w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-10-29 09:37
Rachel Emilia
318.94KB
pdf 63. Uchwała 286.V.2018 z dnia 9.10.2018 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-10-26 13:04
Rachel Emilia
214.19KB
pdf 64. Uchwała 287.V.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
18-10-26 13:10
Rachel Emilia
551.03KB
pdf 65. Uchwała 288.V.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-10-26 13:12
Rachel Emilia
315.57KB
pdf 66. Uchwała 289.V.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-10-26 13:13
Rachel Emilia
420.04KB
pdf 67. Uchwała 290.V.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wniosku z dnia 10.10.2018r. Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu złożonego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30. 07. 2018 przez Pana Krzysztofa Tomkiewicza reprezentującego firmę projektową LPT Projekt Oś. Zwycięstwa11/96 61-646 Poznań o wydanie opinii dotyczącej „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-10-26 13:21
Rachel Emilia
205.97KB
pdf 68. Uchwała 291.V.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Joanka w obrębie geodezyjnym Mroczeń, gmina Baranów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5693 P Mroczeń - Słupia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-11-21 10:51
Rachel Emilia
448.8KB
pdf 69. Uchwała 292.V.2018 z dnia 8.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-11-21 10:53
Rachel Emilia
291.84KB
pdf 70. Uchwała 293.V.2018 z dnia 8.11.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrówka oznaczonej, jako działka nr 5077/5 o pow. 0,3400 ha.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-11-21 10:56
Rachel Emilia
206.94KB
pdf 71. Uchwała 294.V.2018 z dnia 8.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-11-21 11:10
Rachel Emilia
286.81KB
pdf 72. Uchwała 295.V.2018 z dnia 8.11.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 290.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018r w sprawie wniosku z dnia 10.10.2018r. Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu złożonego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30. 07. 2018 przez Pana Krzysztofa Tomkiewicza...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-11-21 11:29
Rachel Emilia
202.16KB
pdf 73. Uchwała 296.V.2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-11-21 11:30
Rachel Emilia
617.29KB
pdf 74. Uchwała 297.V.2018 r. z dnia 14.11.2018 w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2019 - 2030.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
18-11-21 11:37
Rachel Emilia
1.22MB
pdf 75. Uchwała 298.V.2018. z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2019 wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-11-21 12:12
Rachel Emilia
1.67MB
pdf 76. Uchwała 1.VI.2018 z dnia 22.11.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 288.V.2018r. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19.10.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego...r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-11-30 07:58
Rachel Emilia
207.79KB
pdf 77. Uchwała 2.VI.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-30 08:26
Rachel Emilia
378.95KB
pdf 78. Uchwała 3.VI.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie oraz sposobu określenia jej ustalenia, obliczenia i wypłaty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-11-30 08:27
Rachel Emilia
815.31KB
pdf 79. Uchwała 4.VI.2018 z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 291.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Joanka w obrębie geodezyjnym Mroczeń, gmina Baranów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5693 P Mroczeń - Słupia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-11-30 08:27
Rachel Emilia
376.45KB
pdf 80. Uchwała 5.VI.2018 z dnia 6.12.2018 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-12-20 11:04
Rachel Emilia
239.36KB
pdf 81. Uchwała 6.VI.2018 z dnia 6.12.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kepnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do podpisania, złożenia i realizacji w imieniu Powiatu Kępińskiego wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Odrodzenie Feniksa w powiecie kępińskim, czyli wsparcie społeczne...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-12-20 11:05
Rachel Emilia
284KB
pdf 82. Uchwała 7.VI.2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-12-24 11:17
Rachel Emilia
644.07KB
pdf 83. Uchwała 8.VI.2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-12-24 11:18
Rachel Emilia
355.78KB
pdf 84. Uchwała 9.VI.2018 z dnia 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 268.V.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-01-07 08:28
Rachel Emilia
222.92KB
pdf 85. Uchwała 10.VI.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-01-07 08:28
Rachel Emilia
210.73KB

Redakcja strony: 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1423

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl