BIP

2019

Kategoria: 2019 [ 95 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 1. Uchwała nr 11.VI.2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-01-16 08:57
Rachel Emilia
5.13MB
pdf 2. Uchwała nr 12.VI.2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-01-16 08:58
Rachel Emilia
378.13KB
pdf 3. Uchwała nr 13.VI.2019 z dnia 11.01.2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 231.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wniosku z dnia 28.11.2017 Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.11.2017 przez Pana Marka Kruszewskiego o wydanie opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga gminną (nr G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-01-16 09:00
Rachel Emilia
384.87KB
pdf 4. Uchwała nr 14.VI.2019 z dnia 18.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-01-22 08:37
Rachel Emilia
665.58KB
pdf 5. Uchwała nr 15.VI.2019 z dnia 18.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-01-22 11:11
Rachel Emilia
252.04KB
pdf 6. Uchwała nr 16.VI.2019 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do podpisania, złożenia i realizacji w imieniu Powiatu Kępińskiego wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam”...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-02-05 08:25
Rachel Emilia
278.16KB
pdf 7. Uchwała nr 17.VI.2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 6.VI.2018 z dnia 06.12.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-02-05 08:26
Rachel Emilia
273.45KB
pdf 8. Uchwała nr 18.VI.2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-02-05 09:41
Rachel Emilia
263.66KB
pdf 9. Uchwała nr 19.VI.2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-02-20 12:10
Rachel Emilia
203.7KB
pdf 10. Uchwała nr 20.VI.2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-02-20 12:27
Rachel Emilia
230.71KB
pdf 11. Uchwała nr 21.VI.2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Mikorzyn, gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5599 P Krążkowy – Doruchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-02-20 12:12
Rachel Emilia
629.04KB
pdf 12. Uchwała nr 22.VI.2019 z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-02-20 12:13
Rachel Emilia
200.2KB
pdf 13. Uchwała nr 23.VI.2019 z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 18.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-02-20 12:15
Rachel Emilia
217.89KB
pdf 14. Uchwała nr 24.VI.2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-03-12 14:03
Rachel Emilia
303.05KB
pdf 15. Uchwała nr 25.VI.2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-03-12 14:03
Rachel Emilia
209.79KB
pdf 16. Uchwała nr 26.VI.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, ul. Sienkiewicza 25.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-03-20 10:18
Rachel Emilia
211.27KB
pdf 17. Uchwała nr 27.VI.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-03-20 10:20
Rachel Emilia
387.54KB
pdf 18. Uchwała nr 28.VI.2019 z dnia 14.03.2019r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli pieczy zastępczej na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-03-20 10:21
Rachel Emilia
809.18KB
pdf 19. Uchwała nr 29.VI.2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-03-20 15:22
Rachel Emilia
237.43KB
pdf 20. Uchwała nr 30.VI.2019 z dnia 27.03.2019 r. w w sprawie powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-600 Słupia pod Kępnem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-04-02 08:14
Rachel Emilia
219.48KB
pdf 21. Uchwała nr 31.VI.2019 z dnia 2.04.2019 r w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2019 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-04-04 11:00
Rachel Emilia
221.7KB
pdf 22. Uchwała nr 32.VI.2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 1/2016 z dnia 1.09.2016r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-04-17 08:44
Rachel Emilia
202.56KB
pdf 23. Uchwała nr 33.VI.2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 1/2019 z dnia 3.04.2019r. o współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 2019 roku ze środków Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-04-17 08:45
Rachel Emilia
202.88KB
pdf 24. Uchwała nr 34.VI.2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego, działek położonych w obrębie geodezyjnym Trzcinica i Laski, gmina Trzcinica z przeznaczeniem na poszerzenie dróg powiatowych: Nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i Nr 5688P Laski Borek – Trzcinica.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-04-17 08:45
Rachel Emilia
450.43KB
pdf 25. Uchwała nr 35.VI.2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest w latach 2019- 2023”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-04-17 08:46
Rachel Emilia
538.4KB
pdf 26. Uchwała nr 36.VI.2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-04-17 08:47
Rachel Emilia
767.28KB
pdf 27. Uchwała nr 37.VI.2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wniosku z dnia 15.04.2019r Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów o wydanie opinii dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr G852552P w Mariance Mroczeńskiej -Etap II” na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa od km 0+615,82 do km 1+995,06 na terenie gminy Baranów Powiatu Kępińskiego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-04-19 08:03
Rachel Emilia
200.58KB
pdf 28. Uchwała nr 38.VI.2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-600 Słupia pod Kępnem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-05-06 12:40
Rachel Emilia
206.28KB
pdf 29. Uchwała nr 39.VI.2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wniosku Zarządu Powiatu Kępińskiego reprezentowanego przez Pana Jacka Małeckiego Właściciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych z siedzibą Okrzyce 7, 63-630 Rychtal o wydanie opinii dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5688P Trzcinica – Wielki Buczek”...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-05-06 12:43
Rachel Emilia
196.88KB
pdf 30. Uchwała nr 40.VI.2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-05-06 12:44
Rachel Emilia
368.18KB
pdf 31. Uchwała nr 41.VI.2019 z dnia 7.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-05-15 10:20
Rachel Emilia
309.29KB
pdf 32. Uchwała nr 42.VI.2019 z dnia 7.05.2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-05-15 10:21
Rachel Emilia
359.41KB
pdf 33. Uchwała nr 43.VI.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-05-22 11:16
Rachel Emilia
201.42KB
pdf 34. Uchwała nr 44.VI.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-05-22 11:18
Rachel Emilia
737KB
pdf 35. Uchwała nr 45.VI.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-05-22 11:19
Rachel Emilia
208.32KB
pdf 36. Uchwała nr 46.VI.2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr AS3/000043/15/D z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-05-27 13:25
Rachel Emilia
209.43KB
pdf 37. Uchwała nr 47.VI.2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-05-22 11:29
Rachel Emilia
201.01KB
pdf 38. Uchwała nr 48.VI.2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wniosku z dnia 16.04.2019r. (data wpływu 30.04.2019r.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu reprezentowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT sp. z o. o. sp. k. 40-159 Katowice ul. Jesionowa 9 A o wydanie opinii wstępnej w sprawie rozpatrywanych przebiegów projektowanej drogi ekspresowej S11...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-05-22 11:31
Rachel Emilia
203.87KB
pdf 39. Uchwała nr 49.VI.2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-06-03 14:34
Rachel Emilia
423.36KB
pdf 40. Uchwała nr 50.VI.2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-06-10 09:46
Rachel Emilia
515.37KB
pdf 41. Uchwała nr 51.VI.2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-06-10 08:02
Rachel Emilia
222.38KB
pdf 42. Uchwała nr 52.VI.2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-06-10 08:03
Rachel Emilia
1.1MB
pdf 43. Uchwała nr 53.VI.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie odwołania Pana Andrzeja Kowalczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-06-24 12:26
Rachel Emilia
205.45KB
pdf 44. Uchwała nr 54.VI.2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, ul Przemysłowa 10 c, 63-600 Kępno,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-07-10 13:10
Rachel Emilia
207.24KB
pdf 45. Uchwała nr 55.VI.2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-07-10 13:12
Rachel Emilia
238.47KB
pdf 46. Uchwała nr 56.VI.2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-07-10 13:13
Rachel Emilia
276.21KB
pdf 47. Uchwała nr 57.VI.2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-07-10 13:14
Rachel Emilia
272.53KB
pdf 48. Uchwała nr 58.VI.2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-07-10 13:18
Rachel Emilia
275.88KB
pdf 49. Uchwała nr 59.VI.2019 z dnia 10.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-07-11 12:01
Rachel Emilia
310.2KB
pdf 50. Uchwała nr 60.VI.2019 z dnia 19.07.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy ..Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do podpisania, złożenia i realizacji w imieniu Powiatu Kępińskiego wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,W rodzinie siła – edycja druga", Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-07-30 11:29
Rachel Emilia
268.01KB
pdf 51. Uchwała nr 61.VI.2019 z dnia 19.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-08-05 08:42
Rachel Emilia
312.14KB
pdf 52. Uchwała nr 62.VI.2019 z dnia 19.07.2019 r. w sprawie zawarcia umowy w formie kontraktu menedżerskiego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-08-05 08:54
Rachel Emilia
204.26KB
pdf 53. Uchwała nr 63.VI.2019 z dnia 26.07.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-08-05 09:49
Rachel Emilia
200.35KB
pdf 54. Uchwała nr 64.VI.2019 z dnia 26.07.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 27/2019 z dnia 15.07.2019r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-08-08 08:42
Rachel Emilia
195.04KB
pdf 55. Uchwała nr 65.VI.2019 z dnia 9.08.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-08-28 11:42
Rachel Emilia
222.85KB
pdf 56. Uchwała nr 66.VI.2019 z dnia 22.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-08-28 11:43
Rachel Emilia
208.6KB
pdf 57. Uchwała nr 67.VI.2019 z dnia 22.08.2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-08-28 11:44
Rachel Emilia
233.54KB
pdf 58. Uchwała nr 68.VI.2019 z dnia 22.08.2019 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-08-28 11:46
Rachel Emilia
241.81KB
pdf 59. Uchwała nr 69.VI.2019 z dnia 22.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-08-28 11:48
Rachel Emilia
226KB
pdf 60. Uchwała nr 70.VI.2019 z dnia 22.08.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 5586P na odcinku Kraszewice – Czajków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-28 11:56
Rachel Emilia
198.21KB
pdf 61. Uchwała nr 71.VI.2019 z dnia 22.08.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-08-28 12:02
Rachel Emilia
366.3KB
pdf 62. Uchwała nr 72.VI.2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-09-05 11:05
Rachel Emilia
1.21MB
pdf 63. Uchwała nr 73.VI.2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-09-05 11:07
Rachel Emilia
201.71KB
pdf 64. Uchwała nr 74.VI.2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-09-05 11:08
Rachel Emilia
0.92MB
pdf 65. Uchwała nr 75.VI.2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-09-05 11:09
Rachel Emilia
209.47KB
pdf 66. Uchwała nr 76.VI.2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-09-05 11:09
Rachel Emilia
222.36KB
pdf 67. Uchwała nr 77.VI.2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych stanowiących ulice: Grunwaldzka, Waryńskiego, Mickiewicza i Moniuszki w Kluczborku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-09-05 11:10
Rachel Emilia
206.06KB
pdf 68. Uchwała nr 78.VI.2019 z dnia 5.09.2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-09-06 09:39
Rachel Emilia
796.46KB
pdf 69. Uchwała nr 79.VI.2019 z dnia 5.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-06 09:52
Rachel Emilia
294.12KB
pdf 70. Uchwała nr 80.VI.2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wniosku z dnia 04.09.2019r Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29.07.2019 przez Pana Marka Kruszewskiego o wydanie opinii dotyczącej „Budowy drogi gminnej w Baranowie (łączącej drogę powiatową Nr 5704P z droga krajowa nr 11)” na działkach nr ewid.: 814, 815, 816, 817, 818, 819...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-09-18 12:49
Rachel Emilia
200.76KB
pdf 71. Uchwała nr 81.VI.2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg nr 1315 O o przebiegu Wędrynia – Gronowice i nr 1317 O o przebiegu Kuniów – Szumirad na terenie powiatu kluczborskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-09-18 12:50
Rachel Emilia
206.89KB
pdf 72. Uchwała nr 82.VI.2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 49 odcinków dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-09-18 12:51
Rachel Emilia
231.48KB
pdf 73. Uchwała nr 83.VI.2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-10-03 14:25
Rachel Emilia
210.47KB
pdf 74. Uchwała nr 84.VI.2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-10-03 14:26
Rachel Emilia
305.97KB
pdf 75. Uchwała nr 85.VI.2019 z dnia 2.10.2019 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PKP SA z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych na prawie użytkowania wieczystego działek nr: 621/19, 616/13, 616/14 oraz 616/15, obręb Kępno, Gmina Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-10-03 14:29
Rachel Emilia
629.55KB
pdf 76. Uchwała nr 86.VI.2019 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-10-23 10:55
Rachel Emilia
535.11KB
pdf 77. Uchwała nr 87.VI.2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 242.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu przy wynajmie pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-10-23 10:56
Rachel Emilia
237.05KB
pdf 78. Uchwała nr 88.VI.2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PKP SA z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych na prawie użytkowania wieczystego działek nr: 621/19, 616/13, 616/14 oraz 616/15, obręb Kępno, Gmina Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-10-23 10:59
Rachel Emilia
628.57KB
pdf 79. Uchwała nr 89.VI.2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-10-31 13:37
Rachel Emilia
581.62KB
pdf 80. Uchwała nr 90.VI.2019 z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-14 13:38
Rachel Emilia
401.86KB
pdf 81. Uchwała nr 91.VI.2019 z dnia 7.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-11-14 13:40
Rachel Emilia
418.05KB
pdf 82. Uchwała nr 92.VI.2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-12-03 14:52
Rachel Emilia
264.65KB
pdf 83. Uchwała nr 93.VI.2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2020 wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-03 14:53
Rachel Emilia
262.25KB
pdf 84. Uchwała nr 94.VI.2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-12-03 14:54
Rachel Emilia
309.98KB
pdf 85. Uchwała nr 95.VI.2019 z dnia 28.11.2019 r. sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-04 08:10
Rachel Emilia
380.22KB
pdf 86. Uchwała nr 96.VI.2019 z dnia 28.11.2019 r. z dnia 28.11.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-12-04 08:13
Rachel Emilia
363.01KB
pdf 87. Uchwała nr 97.VI.2019 z dnia 9.12.2019 r. sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-12-27 12:30
Rachel Emilia
571.24KB
pdf 88. Uchwała nr 98.VI.2019 z dnia 9.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu oraz umów użyczenia lokali, mieszczących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-12-27 12:42
Rachel Emilia
284.22KB
pdf 89. Uchwała nr 99.VI.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i innych opłat za korzystanie z lokali mieszczących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-12-27 12:50
Rachel Emilia
460.64KB
pdf 90. Uchwała nr 100.VI.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-12-27 12:51
Rachel Emilia
204.06KB
pdf 91. Uchwała nr 101.VI.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-12-27 14:54
Rachel Emilia
676.91KB
pdf 92. Uchwała nr 102.VI.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-12-27 14:54
Rachel Emilia
355.81KB
pdf 93. Uchwała nr 103.VI.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-12-27 14:55
Rachel Emilia
566.9KB
pdf 94. Uchwała nr 104.VI.2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-01-09 10:17
Rachel Emilia
241.43KB
pdf 95. Uchwała nr 105.VI.2019 z dnia 30.12.2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 231.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie Wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.11.2017r. przez Pana Marka Kruszewskiego o wydanie opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga gminną...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-01-09 10:19
Rachel Emilia
391.39KB

Redakcja strony: 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1130

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl