BIP

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie)

Załączniki:

 • Wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającą osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • Obustronna kserokopia zagranicznego prawa jazdy,
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • Oryginał tłumaczenia prawa jazdy sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie prawa jazdy),
 • Karta pobytu, wiza pobytowa lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terenie RP, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.
 • Dotychczasowe prawo jazdy w celu oddania do Urzędu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa  8:00 - 14:30
 • czwartek - 8:00 - 16:30
 • piątek 8:00 - 14:30

Uwaga: w przypadku prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym należy złoży wniosek o nadanie profilu kandydata na kierowcę, a warunkiem wymiany prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł

Opłatę można uiścić na konto Starostwa  Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Może ubiegać sie o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium RP z zamarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje  co najmniej od 6 miesięcy.

Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

 • państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy,
 • państwo będące strona konwencji o ruchu drogowym lub państwo trzecie, którego wzór zgodny jest ze wzorem określonym w konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu jednak nie dłużej niż przez okres ważności prawa jazdy.

Polskie prawo jazdy można otrzymać po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy. Jeżeli prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w konwencji, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego dokumentu jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne - ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy należy dołączyć orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z wymianą prawa jazdy można uzyskać po numerem telefonu (062) 78 28 943.

Uwaga: Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U z 2019 r. poz.341 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z 24.02.2016 r., w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (DZ. U. z 2016 r. poz 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  z 11 stycznia 2013 r, w sprawie wysokości opłat  za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r., poz. 83)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20.05.2016 r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn. zm.) 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-02-25

Kategoria: Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie prawa jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
19-02-22 13:15
Możdżanowska Milena
43.14KB

Redakcja strony: Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1894

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl