BIP

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie)

Do wglądu:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, jeżeli zatrzymane prawo jazdy było ważne oraz w przypadku, jeżeli orzeczony zakaz trwał do 12 m-cy. W przypadku, jeżeli orzeczony zakaz trwał powyżej 12 m-cy, zwrot następuje po zaliczeniu egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje i ewentualnym dostarczeniem orzeczenia lekarskiego jeżeli  było ono wymagane wówczas  należy zgłosi się o profil kandydata na kierowcę (PKK).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie lub odmowa wydania zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

 • 0,50 zł - opłata ewidencyjna  za  o zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Opłatę należy uiścić  na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odmownej odwołanie  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zatrzymane prawo jazdy straciło ważność, w celu zwrotu prawa jazdy należy złożyć dokumenty jak w przypadku wymiany prawa jazdy. Wówczas termin załatwienia sprawy wydłuża się o czas produkcji prawa jazdy. Wniosek o wymianę prawa jazdy można złożyć po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z odbiorem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu (062) 78 28 943 oraz (062) 78 28 949.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.o kierujących pojazdami (tj. Dz. U z 2019 r. poz.341 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z 24.02.2016 r., w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  z 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20.05.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz 702 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24.02.2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.)

 DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-02-25

Kategoria: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie prawa jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
19-02-22 13:16
Możdżanowska Milena
43.14KB

Redakcja strony: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2731

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl