BIP

Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie)

Załączniki:

 • Wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającą osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • Oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1,C,D1,D,C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • Oryginał pisemnej zgody rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM,A1,B1,T),
 • Kserokopia prawa jazdy (przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • Karta pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego o pobycie na terytorium RP powyżej 185 dni, w przypadku cudzoziemca,
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • Dowód tożsamości.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8.00 - 16.30
 • wtorek - środa:  8.00 - 14.30
 • czwartek: 8.00 - 16.30
 • piątek: 8.00 - 14.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

2 dni robocze

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu wniosku ww. dokumentów zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Odmowa wygenerowania PKK  następuje w formie decyzji odmownej.

OPŁATY

100,50 zł – w tym opłata komunikacyjna 100 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50zł 

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia i rozpoczęcia egzaminu. PKK  wydaje się w przypadku:                

 • Ubieganie się po raz pierwszy o uprawnienia,
 • Rozszerzenie uprawnień,
 • Wymiany prawa jazdy z zagranicy ( z wymaganym egzaminem teoretycznym ),
 • Sprawdzenie kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego /psychologicznego),
 • Przywrócenie uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 • Przywrócenie uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 • Zwrot prawa jazdy zatrzymanego powyżej roku,
 • Ubieganie  się o prawo jazdy przez osoby, które nie zdały egzaminu państwowego,
 • Uwaga: Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzi czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U z 2019 r.  poz. 341 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu Infrastruktury i Budownictwa z 24.02.2016 r., w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  z 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat  za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016 r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-02-25

Kategoria: Wydanie profilu na kandydata na kierowcę [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie prawa jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
19-02-22 13:14
Możdżanowska Milena
43.14KB

Redakcja strony: Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3777

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl