BIP

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie)

Załączniki:

 • Wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającą osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • Orzeczenie, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej z posiadanego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • Obustronna kserokopia dotychczasowego prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych,
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,
 • Oryginał prawa jazdy.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,
 • Dotychczasowe prawo jazdy w celu unieważnienia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa:  8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

100,50 zł - opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem obowiązana jest niezwłocznie powiadomić starostę:

 • o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także
 • o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych.

Osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy może ubiegać się o wydanie wtórnika prawa jazdy.

Osoba , która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony  dokument jest obowiązana zwróci ten dokument staroście .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (062) 78 28 943.

Uwaga: Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.o kierujących pojazdami (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z 24.02.2016 r., w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20.05.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-02-25

Kategoria: Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie prawa jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
19-02-22 13:14
Możdżanowska Milena
43.14KB

Redakcja strony: Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2883

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl