BIP

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie)

Załączniki:

 • Wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającą osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,

 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu.

Przy odbiorze należy przedstawić:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30 

Dokument można otrzymać za pośrednictwem poczty, na adres wskazany przez wnioskodawcę.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej

OPŁATY

100,50 zł - opłata za uzyskanie wtórnika prawa jazdy w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

Nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem obowiązana jest niezwłocznie powiadomić starostę:

 • o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także
 • o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych.

Osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy może ubiegać się o wydanie wtórnika prawa jazdy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (062) 78 28 943.

Uwaga: Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z 24.02.2016 r., w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  z 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20.05.2016 r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.) 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-02-25

Kategoria: Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie prawa jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
19-02-22 13:13
Możdżanowska Milena
43.14KB

Redakcja strony: Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1372

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl