BIP

Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,
 • Kopia orzeczenia lekarskiego ( zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • Obustronna kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu,
 • Oryginał prawa jazdy,
 • Oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • Oryginał orzeczenia psychologicznego,
 • Oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Przy odbiorze prawa jazdy:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • Dotychczasowe prawo jazdy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 -16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od dnia skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana lub odmowa wymiany prawa jazdy następuje w drodze decyzji.

OPŁATY

100,50 zł - w tym  opłata komunikacyjna w wysokości 100 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

Nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymani, za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminach określonych w art.3 ustawy z dnia 17.11.2006r, o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.z 2018 r. poz.1990 z późn. zm.)
 2. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami prawa jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis wydaje się na okres 5 lat liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego.
 3. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są wykonać badanie lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Pozostali kierowcy maja obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, a każde następne badanie w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z póź zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-02-25

Kategoria: Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie prawa jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
19-02-22 13:17
Możdżanowska Milena
43.14KB

Redakcja strony: Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2383

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl