BIP

Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami nie zatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zakazy kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
  • wykaz pojazdów (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
  • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu, pokój nr 103

poniedziałek - 8:00 - 15:30,

wtorek - środa -  8:00 - 14:30,

czwartek - 8:00 - 15:30,

piątek - 8:00 - 14:30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne wraz z wypisami z tego zaświadczenia.

OPŁATY

Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi: 500 zł

Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia na potrzeby własne ,dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku wynosi: 100 zł

Opłaty wnoszone są przed obiorem odpowiednich dokumentów.

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku nie przedstawienia przez przedsiębiorców wszystkich wymaganych dokumentów, organ wzywa do ich uzupełnienia.

Przedsiębiorca powinien zgłaszać organowi wszelkie zmiany danych. W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć stosowną informację.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r., w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2014r., w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014r. poz.961)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-12-09

Kategoria: Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05) [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
19-05-08 12:27
Możdżanowska Milena
209.84KB
pdf Wykaz pojazdów do zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 582
19-07-12 08:47
Możdżanowska Milena
244.87KB
pdf Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
18-01-04 14:42
Białek Włodzimierz
39.21KB

Redakcja strony: Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1921

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl