BIP

Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o zmianę danych w zaświadczeniu na przewozy własne (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za wydanie dokumentów
  • W przypadku wniosku  o zmianę zaświadczenia wydanego przez inny organ dodatkowo kserokopia posiadanego zaświadczenia
  • Oświadczenie   o zmianie zatrudnienia kierowców , wobec których  nie orzeczono zakazu wykonywania kierowcy lub oświadczenie o zmianie współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę , lecz wykonywującymi osobiście przewóz na jego rzecz , wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie

ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu, pokój nr 103.

poniedziałek 8.00- 15.30
wtorek -środa  8.00 - 14.30
czwartek- 8.00 -16-30
piątek 8.00 14.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne wraz z wypisami z tego zaświadczenia.

OPŁATY

25 zł - opłata za zmianę zaświadczenia, o ile zmiana nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia.
10 zł - opłata za wydanie wypisu w przypadku zmiany tego zaświadczenia.
Opłata za wydanie wypisu w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia wynosi : 100 zł.

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku nie przedstawienia przez przedsiębiorców wszystkich wymaganych dokumentów organ wzywa do ich uzupełnienia.
Odbiór dokumentów następuje po zwróceniu dotychczas posiadanych dokumentów.
Przedsiębiorca powinien zgłaszać organowi wszelkie zmiany danych w terminie 28 dni od dnia ich potwierdzenia . W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć stosowną informację.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019r,  poz.2140 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r., w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2014r., w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu  z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 poz.961)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-12-09

Kategoria: Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08) [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o dokonanie zmian danych zawartych w zaświadczeniu na przewóz drogowy rzeczy/osób na potrzeby własne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
19-05-08 12:37
Możdżanowska Milena
360.5KB
pdf Wykaz pojazdów do zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
19-07-12 08:48
Możdżanowska Milena
244.87KB
pdf Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-01-04 14:54
Białek Włodzimierz
39.21KB

Redakcja strony: Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1632

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl