BIP

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

  • lub

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z określeniem oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby ,linii komunikacyjnej, wnioskowanego okresu ważności zezwolenia oraz ilości wypisów z zezwolenia podpisany przez upoważnioną osobę

  • Załączniki:

Kserokopia licencji na transport drogowy osób,
Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość miedzy przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy,
Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków , dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
Cennik
Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy),
Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie 

ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

poniedziałek 8.00- 16.30
wtorek -środa  8.00 - 14.30
czwartek- 8.00 -16-30
piątek 8.00 14.30 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na regularne przewozy drogowe w krajowym transporcie drogowym (załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy)

OPŁATY

  • Do 1 roku 250,00 zł
  • Do 2 lat 300,00 zł
  • Do 3 lat 350,00 zł
  • Do 4 lat 450,00 zł
  • Do 5 lat 550,00 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia ,pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Koszty czynności związanych z analizą ponosi wnioskodawca.

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

Nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r., o transporcie drogowym (tj. Dz.U.z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozów drogowych oraz egzaminowanie i wydawaniwe certyfikatu kwalifikacji zawodowych (Dz.U z 2013 poz . 916 z póź zm. )

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-12-09

Kategoria: Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-03-09 12:18
Białek Włodzimierz
10.68KB

Redakcja strony: Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1331

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl