BIP

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób:

 1. samochodem osobowym
 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą (DG-15) 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujący osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,
 • Wykaz pojazdów (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • Dowód wpłaty za wydanie licencji.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu, pokój nr 103.

poniedziałek: 8:00 - 15:30
wtorek – środa: 8:00 - 14:30
czwartek: 8:00 - 15:30
piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania .

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem  osobowym

OPŁATY

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty:

 • 320 zł okres ważności licencji od 2 do 15 lat
 • 380 zł okres ważności powyżej 15 do 30 lat
 • 450 zł okres ważności licencji powyżej 30 do 50 lat

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie
PKO BP SA nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji  w ciągu 28 dni od dnia ich powstania .W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Właściwość miejscowa:
W sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania .

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2140  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r., w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2377)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-20

Kategoria: Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15) [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie licencji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-02-20 11:07
Możdżanowska Milena
259.63KB
pdf Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-02-20 11:08
Możdżanowska Milena
251.48KB
pdf Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-02-20 11:11
Możdżanowska Milena
219.37KB

Redakcja strony: Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1638

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl