BIP

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób:

 1. samochodem osobowym
 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą (DG-15) 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o zmianę danych w zaświadczeniu na przewozy własne (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem ( wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej ),
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty ( oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu ) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5 000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji.

Sytuację finansową , potwierdza się :

 • rocznym sprawozdaniem finansowym,
 • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami ,
 • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 •  dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości .
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prawnej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej ),
 • oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej ),
 • wykaz pojazdów zawierający : markę/ typ, rodzaj / przeznaczenie, nr rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem ( wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej )
 • dowód wpłaty za wydanie licencji .

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu, pokój nr 103.

Poniedziałek 8.00- 15.30
wtorek – środa  8.00- 14.30
czwartek -  8.00 - 15.30
piątek – 8.00- 14-30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania .

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem  osobowym

OPŁATY

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty :

 • 700 zł okres ważności licencji od 2 do 15 lat
 • 800 zł okres ważności powyżej 15 do 30 lat
 • 900 zł okres ważności licencji powyżej 30 do 50 lat

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie
PKO BP SA
nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji  w ciągu 28 dni od dnia ich powstania .W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
Właściwość miejscowa :
W sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania .

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 06 września 2001r, o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 2200  z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz 713)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2014-12-31

Kategoria: Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15) [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
19-07-12 09:08
Możdżanowska Milena
245.01KB
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
19-05-08 12:24
Możdżanowska Milena
66.67KB
pdf Oświadczenie 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
13-11-27 11:30
Frączek Krzysztof
194.51KB
pdf Oświadczenie 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
13-11-27 11:30
Frączek Krzysztof
212.38KB
pdf Oświadczenie 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
13-11-27 11:29
Frączek Krzysztof
227.64KB
pdf Oświadczenie 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
13-11-27 11:29
Frączek Krzysztof
218.77KB

Redakcja strony: Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1385

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl