BIP

Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
Załączniki:

W przypadku wnioskowania o dodatkowe wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy wydanej przed 15.08.2013:

1) kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego  (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

2) Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego wypisu z licencji.

Po wydaniu dodatkowych wypisów przedsiębiorcą jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

W przypadku wnioskowania o dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą:

1) dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji.  Sytuację finansową, potwierdza się:

rocznym sprawozdaniem finansowym,
dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.
2) aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

3)   Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego wypisu z licencji.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

poniedziałek 8.00- 15.30
wtorek -środa  8.00 - 14.30
czwartek- 8.00 -15-30
piątek 8.00 14.30 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  

OPŁATY

Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie dokumentu, z którego wypis jest wydawany.

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51).
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie  drogowym (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r., w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r., w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-12-09

Kategoria: Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07) [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
15-03-20 13:26
Frączek Krzysztof
24.5KB
doc OŚWIADCZENIE O DOBREJ REPUTACJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
15-03-20 13:35
Frączek Krzysztof
26KB
doc OŚWIADCZENIE DOTYCZY ZAMIARU ZATRUDNIANIA KIEROWCÓW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
15-03-20 13:26
Frączek Krzysztof
25.5KB
doc OŚWIADCZENIE DOTYCZY OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYKONYWANIA ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPOTREM W IMIENIU PRZEDSIEBIORCY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
15-03-20 13:25
Frączek Krzysztof
26KB
doc OŚWIADCZENIE DOTYCZY DYSPONOWANIA BAZĄ EKSPLOATACYJNĄ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
15-03-20 13:24
Frączek Krzysztof
26KB
doc OŚWIADCZENIE dotyczące osoby zarządzającej transportem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 515
15-03-20 13:23
Frączek Krzysztof
24.5KB
pdf WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO WPISU - DODATKOWYCH WPISÓW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 730
19-05-08 12:23
Możdżanowska Milena
212.03KB
pdf Wykaz pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 666
19-07-12 08:51
Możdżanowska Milena
244.39KB

Redakcja strony: Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1803

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl