BIP

Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udzielenie licencji (wzór własny dostępny na stronie internetowej lub w urzędzie).

Załączniki:

oświadczenie osoby zarządzającej transportem (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej ),
kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu ) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości  50.000 EUR. Sytuację finansową, potwierdza się :

 • rocznym sprawozdaniem finansowym ,                  
 • dokumentami potwierdzającymi dysponowaniem środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • dokumentami  potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów    wartościowych ,
 • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,  
 • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości

oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
dowód wpłaty za wydanie licencji

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki  5                         
63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu, pokój nr 103

poniedziałek 8.00-15.30
 wtorek  środa 8.00-14.30
czwartek 8.00-15.30
piątek 8.00- 14.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku,a  w przypadku szczególnie skomplikowanym  nie później niż w ciągu 2 miesięcy wszczęcia postępowania 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie licencji na krajowy przewóz drogowy rzeczy lub osób, albo licencji na wykonywanie na wykonywanie transportu  w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

OPŁATY

Za udzielenie licencji na wykonywanie  transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się następujące opłaty.

 • 800 zł - okres ważności licencji od 2 do 15 lat
 • 900 zł - okres ważności licencji powyżej 15 do 30 lat
 • 1000 zł - okres ważności licencji powyżej 30

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie
PKO BP SA


nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku, gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 06 września 2001r., o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki i Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r., w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowania i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013r. poz.916)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki |Morskiej z dnia18 czerwca 2013r., w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. 2013r. poz713)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-12-09

Kategoria: Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06) [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-01-11 11:17
Białek Włodzimierz
67.13KB
pdf Oświadczenie przedsiębiorcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
13-11-27 10:38
Frączek Krzysztof
190.92KB
pdf Oświadczenie o dobrej reputacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
13-11-27 10:36
Frączek Krzysztof
224.58KB
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
19-05-08 12:25
Możdżanowska Milena
66.67KB

Redakcja strony: Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1476

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl