BIP

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udzielenie zezwolenia (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

1)   kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
Zgodnie z art. 7c ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro) może bez wyznaczania zarządzającego transportem, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu – jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

2) oświadczenie osoby zarządzającej transportem/ osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (według wzorów dostępnych w urzędzie lub na stronie internetowej)

3) kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.
W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.
Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego  (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

4) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
Zgodnie z art. 4 pkt  21a ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 poz. 1907 ze zm.) baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

5)  oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

6)  informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotyczące osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby  zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

7)Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6ust.1 lit.b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,w tym najpoważniejsze naruszenie     określone w załączniku nr IV rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczące osoby;

a)będącej członkiem organu zarządzajacego osoby prawnej,osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową,
b)prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
c)zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

8) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.
Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający:
markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 
Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Wydział Komunikacji i Transportu, pokój nr 103.
poniedziałek- 8.00- 14.00
wtorek –środa  8.00-14.00
czwartek   8.00 -14.00
piątek   8.00- 14.00

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.
Zezwolenie udziela się na czas nieoznaczony.

OPŁATY

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości   11 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia (110 zł  za każdy wypis).
Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA
nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

DODATKOWE  INFORMACJE

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Właściwość miejscowa:

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Siedzibą jest miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi główną działalność.

PODSTAWA PRAWNA 

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51).
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym tj.(Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. 2013 poz. 713)

Kategoria: Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14) [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
19-05-08 12:30
Możdżanowska Milena
450.81KB
pdf Wykaz pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
19-07-12 08:52
Możdżanowska Milena
244.39KB
pdf Oświadczenie o niekaralności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-01-11 13:24
Białek Włodzimierz
67.13KB
pdf Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-01-11 16:32
Białek Włodzimierz
39.03KB
pdf Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
14-03-13 09:24
Frączek Krzysztof
217.4KB
pdf Oświadczenie osoby uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
14-03-13 09:24
Frączek Krzysztof
240.84KB
pdf Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-01-16 15:23
Białek Włodzimierz
44.85KB

Redakcja strony: Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1995

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl