BIP

Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zarządcy drogi lub osoby przez niego upoważnionej, skierowany do Zarządu Powiatu w Kępińskiego o opinię w zakresie realizacji inwestycji drogowej.

Załączniki

  • mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem  terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
  • analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
  • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
  • opis techniczny inwestycji drogowej;
  • upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki nr 5, 63-600 Kępno.
Wydział Architektury i Budownictwa, I piętro, pok. 115
tel. 62-78-28-945, 62-78-28-946
Złożenie wniosku: Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki nr 5, 63-600 Kępno (pok. 3),
Odbiór dokumentów: Uchwała Zarządu Powiatu w Kępnie w sprawie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej zostaje przesłana listem poleconym.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udzielenie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej następuje w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Kępińskiego po rozpatrzeniu treści wniosku w zakresie zabezpieczenia własności oraz inwestycji celu publicznego Powiatu Kępińskiego.

OPŁATY

Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY

W sprawie nie przysługuje odwołanie.

DODATKOWE INFORMACJE

Przedmiotem opinii powinna być dokumentacja techniczna zawierająca rozwiązania projektowe co do przebiegu drogi, wskazująca m. in. nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kępińskiego niezbędne do przeprowadzenia wnioskowanej inwestycji.

Wyrażana opinia jest jedyną możliwością udziału Powiatu Kępińskiego w ustaleniu lokalizacji i zakresu inwestycji drogowej na  terytorium Powiatu.

W opinii zawarte jest stanowisko organu w szczególności do funkcjonalności przyjętych rozwiązań projektowych, opinia nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-12-05

Redakcja strony: Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 91

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl