BIP

Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)

Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (RI-08)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Załączniki:

 • Oryginał oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełniony na drukach ściśle określonych przepisem prawa. (wzór ustawowy do pobrania na stronie internetowej lub w urzędzie)
 • Mapa zasadnicza z naniesioną lokalizacją, szkice, rysunki zamierzenia budowlanego, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczegółowym
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym - w przypadku zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy energetycznych wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
 • Projekt zagospodarowania działki budowlanej lub terenu uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - w przypadku instalacji zbiornikowej, o której mowa powyżej.

Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

UWAGA:
Zgłoszenie dokonania budowy przyłączy jest indywidualnym wyborem Inwestora (art. 29 a - ustawa prawo budowlane)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Architektury i Budownictwa.

Złożenie dokumentów: parter, pokój Nr 3 (Biuro Podawcze). Wszelkie informacje w sprawach związanych ze zgłoszeniem budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu, nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nieuzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie wydawana jest decyzja sprzeciwu.

Organ wnosi sprzeciw również w przypadku, jeżeli:

 1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 2. budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne przepisy,
 3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, decyzje sprzeciwu wydawane w trybie administracyjnym Wydział Architektury i Budownictwa  przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany po złożeniu wniosku.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych lub określonego obiektu objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

 1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania.

Tymczasowy obiekt - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018.1202.ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018.2096. ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-28

Kategoria: Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (RI-08) [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Druk zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 706
19-05-28 09:13
Fiołka Artur
640.99KB
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
16-12-28 12:52
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1007
16-12-28 12:52
Fiołka Artur
37.08KB
docx B2 - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
16-12-28 12:51
Fiołka Artur
39.76KB
docx Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 612
17-09-26 12:16
Fiołka Artur
15.85KB
doc Uzupełnienie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 866
12-01-25 08:53
Jany Małgorzata
42KB

Redakcja strony: Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5217

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl