BIP

Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)

Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę (RI-02)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dowodem wpłaty.

Załączniki:

  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (wzór ustawowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie)
  • Pisemna zgoda dotychczasowego Inwestora(ów) na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu
  • Pisemne oświadczenie nabywcy(ów) o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji pozwolenia na budowę
  • Do wglądu oryginał dziennika budowy w przypadku, kiedy został on już wydany
  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie,
ul. Kościuszki 5, 63 - 600 Kępno.

Wydział Architektury i Budownictwa

Złożenie dokumentów: parter, (Biuro Podawcze) pokój Nr 3. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 115. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem decyzji można uzyskać pod nr +48 62 78 28 945

Decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dowodem wpłaty w wysokości 17 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawy proste są załatwianie w terminie krótszym.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego Inwestora sprawdza się kompletność wniosku, w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie terminu sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Wezwania wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę wydawane w trybie administracyjnym Wydział Architektury i Budownictwa  przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany po złożeniu wniosku.

Postępowanie administracyjne kończy wydaniem decyzji.

OPŁATY

90 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Santander Bank S.A. o/Kępno

69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Wydanie decyzji w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko w przypadku, kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest ważna. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane ( Dz. U. 2019.2166. ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-04-09

Kategoria: Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę (RI-02) [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o przeniesienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
19-05-28 09:08
Fiołka Artur
174.67KB
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-12-28 13:03
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
16-12-28 12:14
Fiołka Artur
37.08KB
doc Zgoda na przeniesienie pozwolenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
15-09-08 11:49
Fiołka Artur
25.5KB
doc Uzupełnienie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 569
12-01-25 08:39
Jany Małgorzata
42KB

 

Redakcja strony: Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2219

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl