BIP

Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)

Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (RI-05)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek na drukach określonych przepisem prawa podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

  • Oryginał oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (wzór ustawowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie)
  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, innymi dokumentami i decyzjami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień sporządzenia projektu budowlanego
  • Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem prawomocna decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy)
  • Specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego Ministra w przypadku projektów budowlanych zawierających nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach oraz w przypadku, kiedy wykonanie lub użytkowanie obiektów budowlanych będzie stwarzało poważne zagrożenie dla użytkowników.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie,
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

Wydział Architektury i Budownictwa

Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 3 (Biuro Podawcze). Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945

Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 115. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr +48 62 78 28 945.

Decyzję wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawy proste są załatwianie w terminie krótszym.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o zatwierdzeniu projektu budowlanego sprawdza się kompletność wniosku.

W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

a) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (decyzje wydaje właściwy organ Wójt, Burmistrz Gminy lub Wojewoda),

b) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

c) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20, ust.1 pkt 1b ustawy prawo budowlane, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

d) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia projektu budowlanego we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego. Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego wydawane w trybie administracyjnym Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany po złożeniu wniosku.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji, w której organ określa czas jej ważności. Nie może być on dłuższy niż rok.

OPŁATY

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:

14 zł -  na budowę budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

1 zł/m2 - na budowę budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą inną niż rolnicza i leśna za 1 m2 pow. użytkowej (nie więcej niż 539 zł)

48 zł - na budowę innego budynku (np. garaż, obiekt kultu religijnego)

20 zł - na budowę: studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

112 zł - na budowę budowli związanych z produkcja rolną (np. silosy)

2143 zł - na budowę: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi

105 zł - na budowę: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km

155 zł - na budowę innej budowli (np. zjazd, reklama)

91 zł - na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym.

50% odpowiedniej opłaty - pozwolenia dotyczące przebudowy.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Santander Bank S.A. o/Kępno

69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Inwestor o pozwolenie na budowę może wystąpić w okresie ważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462.). Osoba sporządzająca projekt budowlany musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane w danej specjalności dołączone do dokumentacji oraz wykazać się zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i złożyć oświadczenie zgodnie z art.20 ust. 4 - prawo budowlane o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja winna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zakres i treść projektu budowlanego powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202. ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2018.2096. ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-29

Kategoria: Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (RI-05) [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
16-12-28 13:07
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
16-12-28 12:23
Fiołka Artur
37.08KB
docx B1 - wniosek o pozwolenie na budowę.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
16-12-28 12:23
Fiołka Artur
53.97KB
doc Uzupełnienie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
12-01-25 08:48
Jany Małgorzata
42KB

Redakcja strony: Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1547

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl