BIP

Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek  zarządcy drogi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Do wniosku należy załączyć w szczególności:

 1. opinie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Powiatu  w Kępnie oraz właściwego wójta/burmistrza gminy;
 2. mapę w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu – 4 egz.;
 3. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 4. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – co najmniej 4 egz.;
 5. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 6. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) aktualnym na dzień opracowania projektu;
 7. opinie:
  • ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani;
  • właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
  • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
  • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych;
  • wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów;
  • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej;
  • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi -– w tym opinia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w zakresie potrzeb obronności państwa;
 1. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym m.in.:
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli  jest wymagana, na podstawie art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081);
 • pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane, zgodnie z art. 389, art. 390 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.);
 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 • projekt stałej organizacji ruchu, zgodnie z paragrafem 2 ust. 1a i paragrafem 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • opinię dot. geometrii drogi, zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 1. upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi;
 2. inne dokumenty (np. szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki nr 5, 63-600 Kępno.
Wydział Architektury i Budownictwa, I piętro, pok. 115
tel. 62-78-28-945, 62-78-28-946
Złożenie wniosku: Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki nr 5, 63-600 Kępno (pok. 3)
Odbiór dokumentów: Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami zostaje przesłana listem poleconym, ewentualnie Wnioskodawca odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Maksymalnie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Wnioskodawcy, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starosta Kępiński wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządców dróg publicznych powiatowych i gminnych, po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Kompletny wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji, poprzez wysłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz poprzez zawiadomienie pozostałych strony w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz poprzez zawiadomienie pozostałych strony w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

W dalszej kolejności, przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, organ sprawdza:

 • zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art.71 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art.12 ust.7;
 • wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art.20 ust.2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust. 7.

W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym powyżej, organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.

W przypadku usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, organ zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, poprzez wysłanie zawiadomienia wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz poprzez zawiadomienie pozostałych strony w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręczona zostaje wnioskodawcy.
O wydaniu powyższej decyzji  dotychczasowi właściciele lub użytkownicy wieczyści zostają powiadomieni poprzez wysłanie zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz poprzez zawiadomienie pozostałych stron w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej.

Ostateczna decyzja stanowi podstawę do ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Wówczas przekazuje się kopię decyzji do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie w celu wszczęcia postępowania ustalającego odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości. Ponadto, przekazuje się jeden egzemplarz decyzji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla terenu Powiatu Kępińskiego, zawiadamia się właściwy sąd rejonowy (wydział ksiąg wieczystych) o konieczności wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej o zmianie właściciela, a także zawiadamia się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kępnie w celu aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.

OPŁATY

Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.
Zgodnie z art. 49 Ustawy z z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) , zawiadomienie/obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kępnie, na tablicy ogłoszeń w urzędach gmin właściwych ze względu na  przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i prasie lokalnej.

DODATKOWE INFORMACJE

Starosta Kępiński wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwana dalej: ZRID) na rzecz zarządcy dróg publicznych powiatowych i gminnych.

Decyzja ZRID służy m.in. pozyskaniu gruntów pod inwestycję drogową, a jednym z jej integralnych elementów jest podział nieruchomości lub wskazanie gruntów, które na mocy tej decyzji stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zatem, decyzja ZRID nie powinna dotyczyć robót budowlanych, które obejmują teren dotychczasowego pasa drogowego, stanowiący – zgodnie z kategorią drogi – odpowiednio własność właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Decyzja ZRID dotyczy budowy nowej drogi, tj. wykonania połączenia drogowego między określonymi miejscowościami, a także jej odbudowy i rozbudowy. Jeżeli inwestycja drogowa wychodzi poza granice dotychczasowego pasa drogowego i/lub kiedy wymaga przejęcia własności nieruchomości, jest to rozbudowa drogi, która w myśl przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane jest traktowana jako budowa drogi. W takich przypadkach właściwe jest uzyskanie przez inwestora decyzji ZRID.

Postępowanie zmierzające do wydania decyzji ZRID ma charakter wnioskowy, tj. organ związany jest przedmiotem wniosku i nie ma uprawnień do jego korygowania bądź narzucania kształtu przyjętych rozwiązań. Organ ma jedynie obowiązek dokonania oceny, czy wnioskowana inwestycja nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym, a następnie obowiązek wydania decyzji ZRID lub ewentualnie decyzji odmawiającej takiego zezwolenia.

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Uproszczenie to następuje poprzez wyłączenie stosowania niektórych ustaw. Ustawa ta stanowi szczególny akt prawny możliwy do zastosowania, ilekroć inwestor drogi publicznej zdecyduje się na uzyskanie stosowanych rozstrzygnięć zmierzających do zrealizowania drogi publicznej właśnie na podstawie tej ustawy z wszystkimi skutkami prawnymi z niej wynikającymi. Oznacza to, że nie jest jedynym aktem prawnym określającym zasady i warunki uzyskiwania rozstrzygnięć administracyjnych zmierzających do budowy dróg publicznych, lecz stanowi dodatkowy instrument prawny uzyskiwania takich rozstrzygnięć, o ile w danej sytuacji okaże się najbardziej optymalnym sposobem na wybudowanie drogi.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019.12.05

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
docx Szczegolowe_zestawienie_nieruchomosci_zawartych_we_wniosku_o_wydanie_decyzji_o_zezwoleniu_na_realizacje_inwestycji_drogowej__objetych_linia_terenu_niezbednego_dla_obiektow_budowlanych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-05 14:13
Fiołka Artur
29.01KB
docx Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-05 14:10
Fiołka Artur
25.16KB

Redakcja strony: Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 64

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl