BIP

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)

Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (RI-09)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową.

Załączniki:

 • Oryginał oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełniony na drukach ściśle określonych przepisem prawa (wzór ustawowy do pobrania na stronie internetowej lub w urzędzie).
 • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 • Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.
 • Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Ekspertyza techniczna, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 • W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Architektury i Budownictwa.

Złożenie dokumentów: parter, pokój Nr 3 (Biuro Podawcze). Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

a. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

b. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c. może spowodować niedopuszczalne:

 • zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. 2018.1202.ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096. ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-28

Kategoria: Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (RI-09) [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Druk zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-05-28 09:14
Fiołka Artur
553.19KB
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-12-28 12:53
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-12-28 12:53
Fiołka Artur
37.08KB
doc Uzupełnienie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
12-01-25 08:57
Jany Małgorzata
42KB

Redakcja strony: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1789

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl