BIP

Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy (RI-04)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek (wzór własny dostępny do pobrania na stronie internetowej i w urzędzie) złożony przez Inwestora/ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z opłatą skarbową.

Załączniki:

  • Dziennik budowy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie,
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

Wydział Architektury i Budownictwa

Złożenie dokumentów: pokój Nr 3 (Biuro Podawcze). Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 115. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dziennika można uzyskać pod nr +48 62 78 28 945.

Ostemplowany dziennik budowy Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 dni. Inwestor może wystąpić o ostemplowanie dziennika budowy najwcześniej po dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Architektury i Budownictwa sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie terminu sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Wezwania Wydział Architektury i Budownictwa przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

Postępowanie kończy wydanie ostemplowanego dziennika budowy.

OPŁATY

Ostemplowanie dziennika budowy nie podlega opłatom.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa powyżej.

Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Inwestor zobowiązany jest zakupić dziennik budowy i dołączyć do wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2020.1333.ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

  • 2020-09-30

Kategoria: Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy (RI-04) [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Oświad zrzeczenie sie prawa do odwołania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-04-20 14:01
Fiołka Artur
32.5KB
doc dziennik budowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1289
18-10-03 11:29
Fiołka Artur
43KB
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
16-12-28 13:08
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
16-12-28 12:21
Fiołka Artur
37.08KB

Redakcja strony: Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5358

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl