BIP

Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (RI-06)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek na drukach określonych przepisem prawa (wzór własny dostępny do pobrania na stronie internetowej i w urzędzie) podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

  • Zgoda właściciela obiektu
  • Szkic usytuowania obiektu budowlanego
  • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
  • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
  • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi
  • W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu
  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Architektury i Budownictwa.

Złożenie dokumentów: parter, pokój Nr 3 (Biuro Podawcze). Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

Odbiór dokumentów: parter, pokój Nr 115. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr +48 62 78 28 945.

Decyzję wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dowodem wpłaty w wysokości 17 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawy proste są załatwianie w terminie krótszym.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie terminu sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany po złożeniu wnioski.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

OPŁATY

36 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Santander Bank S.A. o/Kępno

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego..

DODATKOWE INFORMACJE

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych może nastąpić, kiedy decyzja stanie się ostateczna. Powyższą informację można uzyskać w tutejszym Wydziale Architektury i Budownictwa.

Wydanie dziennika rozbiórki - Inwestor występuje z odrębnym wnioskiem do Wydziału Architektury i Budownictwa. Dziennik wydaje się terminie 3 dni, jeżeli decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę stała się ostateczna.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane ( Dz. U. 2018.1202. ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-28

Kategoria: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (RI-06) [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-05-28 12:38
Fiołka Artur
166.7KB
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
16-12-28 13:05
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-12-28 12:44
Fiołka Artur
37.08KB
docx B1 - wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-12-28 12:25
Fiołka Artur
53.97KB
doc Uzupełnienie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
12-01-25 08:49
Jany Małgorzata
42KB

Redakcja strony: Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1890

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl