BIP

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych (RI-10)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora z uzasadnieniem i wskazaniem nieskutecznych czynności podjętych w celu uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście, oraz podaniem przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Załączniki:

  • Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wykonanie robót budowlanych.
  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYs

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Architektury i Budownictwa.

Złożenie dokumentów: parter, pokój Nr 4 (Biuro Podawcze). Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr +48 62 78 28 945

Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dowodem wpłaty w wysokości 17 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od dnia złożenia wniosku.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy Inwestora albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

OPŁATY

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Santander Bank S.A. o/Kępno

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Wnioski, załączniki do nich oraz wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlegają opłatom skarbowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202. ze zm.).
  • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-28

Kategoria: Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych (RI-10) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc wniosek o rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-10-03 11:48
Fiołka Artur
30.5KB

Redakcja strony: Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1388

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl