BIP

Pozwolenie na budowę (RI-01)

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (RI-01)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale.

Załączniki:

 • Oryginał oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypełnionego na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk ustawowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie), jeśli występuje więcej niż jeden właściciel - oświadczenie składane jest w tylu egzemplarzach ilu jest właścicieli
 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, innymi dokumentami i decyzjami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień sporządzenia projektu budowlanego
 • Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy)
 • Specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego Ministra w przypadku projektów budowlanych zawierających nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach oraz w przypadku, kiedy wykonanie lub użytkowanie obiektów budowlanych będzie stwarzało poważne zagrożenie dla użytkowników (wymagane przepisami szczególnymi)
 • Postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno - budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Architektury i Budownictwa

Złożenie dokumentów: parter (Biuro Podawcze) pokój Nr 3. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 115. Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dowodem wpłaty w wysokości 17 zł. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr +48 62 78 28 945.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o zatwierdzeniu projektu budowlanego sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

a. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (decyzje wydaje właściwy organ Wójt, Burmistrz Gminy lub Wojewoda);

b. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

c. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20, ust.1 pkt 1b ustawy prawo budowlane, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

d. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, a także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia projektu budowlanego we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego,

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego wydaje w trybie administracyjnym Wydział Architektury i Budownictwa,  przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany po złożeniu wniosku.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:

 • 14 zł - na budowę budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym
 • 1 zł/m2 - na budowę budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą inną niż rolnicza i leśna za 1 m2 pow. użytkowej (nie więcej niż 539 zł)
 • 48 zł - na budowę innego budynku (np. garaż, obiekt kultu religijnego)
 • 20 zł - na budowę: studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków
 • 112 zł - na budowę budowli związanych z produkcja rolną (np. silosy)
 • 2143 zł - na budowę: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi
 • 105 zł - na budowę: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km
 • 155 zł - na budowę innej budowli (np. zjazd, reklama)
 • 91 zł - na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym.
 • 50% odpowiedniej opłaty - pozwolenia dotyczące przebudowy.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Santander Bank S.A. o/Kępno

69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego

DODATKOWE INFORMACJE

Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić, kiedy decyzja stanie się ostateczna!!!

Powyższą informację można uzyskać w tut. Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno-budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012.462, z puźniejszymi zmianami). Osoba sporządzająca projekt budowlany musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane w danej specjalności, dołączone do dokumentacji oraz wykazać się zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i złożyć oświadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 - prawo budowlane, o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja winna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie może na wniosek inwestora dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów inwestor ma obowiązek przedstawić plan zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych może nastąpić tylko w przypadku, kiedy decyzja stanie się ostateczna i kiedy Inwestor uzyska ostemplowany dziennik budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Wydanie dziennika budowy Inwestor występuje z odrębnym wnioskiem do Wydziału Architektury i Budownictwa. UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane ( Dz. U. 2018.1202. ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2018-05-28

Kategoria: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (RI-01) [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf UZUPEŁNIENIE WNIOSKU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-09-05 11:31
Fiołka Artur
196.06KB
pdf Pełnomocnictwo wzór.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
18-09-05 11:30
Fiołka Artur
232.08KB
pdf B4 - informacja uzupełniająca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-09-05 11:30
Fiołka Artur
123.31KB
pdf B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
18-09-05 11:29
Fiołka Artur
225.89KB
pdf B1 - wniosek o pozwolenie na budowę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
18-09-05 11:25
Fiołka Artur
321.88KB
doc Pełnomocnictwo wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
17-01-10 10:09
Fiołka Artur
20KB
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 834
16-12-28 13:09
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1370
16-12-28 12:05
Fiołka Artur
37.08KB
docx B1 - wniosek o pozwolenie na budowę.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1432
16-12-28 12:04
Fiołka Artur
53.97KB
doc Uzupełnienie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1080
12-01-25 07:57
Jany Małgorzata
41KB

Redakcja strony: Pozwolenie na budowę (RI-01)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8012

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl