BIP

Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)

Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki (RI-07)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczona opłata skarbową. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych - rozbiórkowych oraz termin ich rozpoczęcia.

Załączniki:

 • Oryginał oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełniony na drukach ściśle określonych przepisem prawa. (wzór ustawowy do pobrania na stronie internetowej lub w urzędzie)
 • Zgoda właściciela obiektu
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis rodzaju, zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi
 • Szkice, rysunki,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie,
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

Wydział Architektury i Budownictwa.

Złożenie dokumentów: pokój Nr 3 (Biuro Podawcze). Wszelkie informacje w sprawach związanych ze zgłoszeniem rozbiórki można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do wykonania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu, nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie wydawana jest decyzja sprzeciwu.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, decyzje sprzeciwu wydawane w trybie administracyjnym Wydział Architektury i Budownictwa przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany po złożeniu wniosku.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Budynki i budowle podlegające zgłoszeniu rozbiórki to takie, które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8,0 m jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

 1. może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką,
 2. roboty zabezpieczające i rozbiórkowe objęte zgłoszeniem można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia, jeżeli prace mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie tych robót nie zwalnia Inwestora od obowiązku dokonania zgłoszenia.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane ( Dz. U. 2018.1202. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2018.2096, ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-28

Kategoria: Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki (RI-07) [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc UZUPEŁNIENIE WNIOSKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-10-03 11:34
Fiołka Artur
42KB
pdf Druk zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-05-28 09:11
Fiołka Artur
640.99KB
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-12-28 12:49
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-12-28 12:47
Fiołka Artur
37.08KB
doc Uzupełnienie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 614
12-01-25 08:51
Jany Małgorzata
42KB

 

Redakcja strony: Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1709

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl